Въпроси и отговори Въпроси и отговори за Варна Общи въпроси за детски градини и ясли във Варна

Общи въпроси за детски градини и ясли във Варна

Често задавани въпроси и отговори

Райониране на приема в детските заведения

Задължително условие за приема в детските заведения е местоживеенето на територията на Община Варна. То се удостоверява с постоянния адрес от личната карта на един от двамата родители. Всяко детско заведение има точно определен район.
Информация и карти на районите може да намерите тук.

Може ли да кандидатствам в повече от една ДГ?

Да, може да кандидатствате. Но в този случай ще бъдете изместени в подреждането от всички заявления, подадени от родители живеещи в района на детското заведение.
Ако родителите са регистрирани на различни адреси в града, могат да подадат на две места.

За какъв период от време важат подадените през тази година заявления?

Заявленията, важат за една календарна година. Ако детето не е прието в детското заведение, всяка година се подава ново заявление.

Възрастови групи

Яслена група - от 10 месеца до 3 годишна възраст; I-ва група - от 3 до 4 години; II-ра група - от 4 до 5 години; III-та група - от 5 до 6 години; Подготвителна група - от 6 до 7 години.

Разпределение на възрастовите групи за учебната 2009/2010 г. :
Родени 2006г.  I-ва група;
родени 2005г.  II-ра група;
родени 2004г. III-та група;
родени 2003г. IV-та подготвителна (предучилищна) група

Децата за II, III и IV група се приемат при наличие на свободни места.

Правила за прием

Правилата за утвърдени със заповед на Кмета на Община Варна.

Предимства

Предимството за самотна майка се смята само тогава, когато в акта за раждане е вписано – “баща неизвестен”. Разведените родители не се ползват от това предимство.

Второ и следващо дете се отнася само за конкретното детско заведение.

Предимство ли е, ако адресите на двамата родители се намират в района на детското заведение?

Не е предимство. Достатъчно е само адресът на единия родител да се намира в района на детското заведение.

Предимство ли е времето на подаване на заявление

Да. След приемане на децата с предимство, останалите се приемат по реда на входящия номер.

Как се удостоверява предимството на многодетните родители

С удостоверение за раждане на всички деца в непълнолетна възраст.

Кои са тежките заболявания, които се ползват с предимство

Списъкът на тежките хронични заболявания е приложен в наредба №19 от 3.10.2000 г., обнародван в Държавен вестник брой 84 от 2000 г.

Информация за кандидатстващите за ЯСЛЕНА И ПЪРВА ГРУПА
(учебната 2009-2010)

Кога се подава заявление?

Заявление за кандидатстване в ЯСЛЕНА ГРУПА към ОДЗ стартира на 05.01.2009 г. от 8.00 часа. и продължава до 10.05.2009 г.Заявление за кандидатстване в ПЪРВА ГРУПА стартира на 01.04.2009 г. от 8.00 часа. и продължава до 10.05.2009 г.

Къде се подава?

Заявлението се подава в детското заведение, намиращо се в прилежащия ви район. Информация и карти на районите на детските заведения може да намерите тук.

Кой може да подаде заявлението?

Това може да направите вие (родителите) или ваши роднини.

Какви документи са необходими за подаване на заявление?

За подаване на заявление и получаване на входящ номер от електронната система са ви нужни:

  1. Попълнено заявление, според правилата за прием от точка I.3. (може да си го разпечатате от тук). Отбележете предимствата, на които отговаряте.
  2. Копие на личните карти на родителите (остават в детското заведение). Оригинала на личната карта, трябва да носи подаващия заявлението.
    Подробна информация малко по надолу.
  3. Оригинал на акт за раждане и копие (копието остава в детското заведение)

До 10.05.2009 г. трябва да представите в детското заведение другите задължителни документи по точка I.4. от ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ. Те може да не се представят в деня при подаване на заявлението, но до определената дата, всички задължителни документи трябва да са окомплектовани.

  1. Документ от работодател, че двамата родители работят в общинско, държавно предприятие, частно търговско дружество или сдружение с нестопанска цел, който съдържа: изх.№,  мокър печат с подпис и Булстат на фирмата.
  2. Удостоверение от Община Варна, дирекция "Местни данъци" за наличие или липса на задължения   за всеки от родителите, съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК. Заявлението за издаването на удостоверение се получава от  Отдел за обслужване на данъкоплатци  в сградата на Изчислителен център.
  3. За самоосигуряващи се родители, заверено копие от годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за календарна година 2008 година.
  4. Документ за регистрация от бюрото по труда - Варна за безработните родители.

Неработещите родители се удостоверяват чрез документ от бюрото по труда.

Защо трябва да се представят личните карти и на двамата родители.

Необходимо условие е двамата родители да са с постоянен адрес в гр.Варна, но може да са на различни адреси. Поне единият трябва да е в района на дадената ДГ, за която се кандидатства.
Предават се копия на личните карти, а оригиналите се показват за сверяване. Ако се носи само едната лична карта в момента на подаване на заявлението, другата може да се представи в друг ден, но не по-късно от 10.05.

Какво представлява входящия номер, получен от електронната система

Входящият номер е във вида:
ЦДГ№17-Ф0-6-21/01.04.2009 г. 08:10:53/
ЦДГ№17 - Тип и номер на детското заведение
Ф0 - Ако ДЗ разполага с филиали, тук се изписва Ф1 (филиал 1), Ф2 (филиал 2). Ф0 - означава основен корпус
6 - Код на групата, за която се кандидатства заявление. 0- яслена група (съществуваща в ДЗ, т.е. приета от миналата учебна година, текуща група), 1-първа група, 2-втора група, 3- трета група, 4 четвърта (подготвителна) група, 5 - яслена група нов прием, 6 - първа група нов прием
21 - Пореден номер на подаденото заявление
/01.04.2009 г. 08:10:53/ - дата и час на записване

Проверка на подаденото заявление

Може да проверите статуса на вашето заявление и входящ номер посредством справката по ЕГН тук
Имайте предвид, че за обработката на резултатите е необходимо технологично време.

Ако единият родител е регистриран в града, а работи в чужбина за различни периоди на годината.

Представя се документ от работодателя, който трябва да има легализиран превод.

Подреждане на приетите деца в списък

Как се подреждат децата в списъка

Първо се класират децата с предимство, при задължителен пълен комплект документи. При тях входящият номер не е от значение. След това се подреждат децата, отговарящи на условията, с пълен комплект документи по реда на входящия номер.

Липсващи документи по точка 3 и 4 от Правилата за прием.

При непредставяне на задължителните документи, електронната система подрежда детето ви назад в списъка. Това е в сила и за родителите, които ползват предимство при приема на децата си.

Удостоверенията за липса на задължения към местни данъци и такси с непокрити задължения

Неплатените задължения ви лишават от ползването на предимства.

Ако има "дублирани приети деца" в списъците за прием?

В този случай, след информиране лично от директора на детското заведение, родителят избира къде да бъде прието детето в срок до 4 дни. След това се прави преподреждане на освободеното място влиза следващото дете по реда на входящия номер.


Допълнителни

Детски ясли и детски градини със специален режим на приемане

Информация може да получите по телефона от ОДГ№9 "Ален мак" и ЛДГ№20 "Бриз"

Нощуващи групи

Информация може да получите на тел. 659 151

 

Детски градини и ясли