Въпроси и отговори Въпроси и отговори за Варна Завление за прием в детско заведение - Варна

Завление за прием в детско заведение - Варна

Изтегли в Word документ

З А Я В Л Е Н И Е
за прием в детски заведения
на територията на ОБЩИНА ВАРНА

 

I. ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ

От: (трите имена)

Адрес:
(постоянен адрес по лична карта на един от родителите)

Град, Област …………………………….……..
ул. .................................................. № ...........

ж.к. ............................................... бл. ...........

вх. ......... ет. ........ ап. ..........

Телефон

E-mail (незадължително)

.....................@ ..........................

II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО

Трите имена:

ЕГН/ЛНЧ

 

III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Майка:

Баща:

Месторабота:

Месторабота:

Длъжност:

Длъжност:

Сл. телефон:

Сл. телефон:

Брой деца в семейството:

В момента детето ни /не/ посещава детска ясла № град .

IV. ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

Инициали

Име на детското заведение

Може да вписвате до четири детски заведения, само в съответния административен район, който посочвате като постоянен в т.I .

Попълнете инициалите (ОДЗ, ЦДГ, ЛДГ, СДГ), номера и името на заведението.

1.

2.

3.

4.

 

V. ПРЕДИМСТВА
Отбележете и представете необходимите документи (оригинал и копие).

1. Детето има заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16г. с ТЕЛК.

2. В семейството има други деца с тежки заболявания, които не са настанени в други социални институции.

3. Един от родителите на детето е с увреждане над 70% /с решение на ТЕЛК/.

4. Трето и следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци; /актове за раждане/;

ЕГН/ЛНЧ на близнаците (посочете със запетая): ..………………………………………

5. Детето e сирак или полусирак /удостоверява се с акт за смърт/.

6. Детето е с неизвестен родител /удостоверява се с акт за раждане/.

7. Друго дете от семейството посещава същото детско заведение.

Трите имена на другото дете: ……………………………………………….
ЕГН:

Инициали, номер и име на детското заведение: ……………………………………………..

8. Родителите на детето са студенти и двамата се обучават в редовна форма във ВУЗ на територията на община Варна /представят се удостоверения за всяка учебна година/.

9. Детето е настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

10. Детето е от семейство, в които поне един от родителите е действащ медицински работник за детски ясли, а за детските градини - действащ учител.

Отбележете предимствата с Х

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. Запознат съм с правилата за приемане на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Варна.
  2. В случай че детето ми е прието в повече от едно детско заведение, се задължавам в срок от 4 дни, от датата на обявяване на списъците, да потвърдя избора си само в едно от тях.

ИНФОРМИРАНИ СМЕ, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

Варна............................2010г. Подпис ...............................................

 

 

Детски градини и ясли
Знаете ли, че ...

Кенгурчетата не се раждат в торбата на майка си. Те се изкачват до там след раждането, което си е истинско постижение предвид обстоятелството, че са слепички, голички и изключително дребни при раждането.