Новини На детска градина от 4 години

На детска градина от 4 години

Нова структура на системата за училищно образование с две степени и задължителна детска градина за 4-годишните предвижда проектозаконът за предучилищното и училищното образование, приет на днешното заседание на МС.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. В мотивите се посочва, че с въвеждането на задължителен обхват на 4-годишните България синхронизира своята политика в областта на образованието с общоевропейските директиви – до 2020 г. най-малко 95% от децата между 4 г. и възрастта за започване на задължително начално образование да са включени в образованието в ранна детска възраст.

 

Целта е делът на преждевременно напускащите училище да падне под 10%, за да бъдат предпазени най-малко 20 милиона души от бедност и социално изключване.

Със законопроекта се въвежда нова образователна структура в системата на училищното образование – основна образователна степен с два етапа: начален (І – ІV клас) и прогимназиален (V – VІІ клас). Ще има и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).

От пресцентъра на МС съобщиха, че от 2016 година и частните училища ще получат държавна субсидия. На тях ще бъде изплащана сумата по единния разходен стандарт за един ученик, т.е. парите ще следват ученика и в частните училища. Информацията предаде репортер на iNews.

Двата етапа в средната степен на образование дават възможност за смяна на избора на избраната специалност на ученика. Те трябва да осигурят възможности за предуниверститетска подготовка или за тясно профилирано и професионално образование в последните 2 години.

Създава се и нов вид училище – обединено (от І до Х клас). Идеята е учениците да получат възможност да завършат първи гимназиален етап в родното си място или в близост до него.

Авторите са на мнение, че това е облекчение за младите хора от малките населени места и за тези, чиито семейства са в затруднено финансово положение.

Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка – квалификация по част от професия, а за професии с І степен на професионална квалификация – и придобиване на професионална квалификация.

Преобразуването на училищата ще става с решение на общинските съвети по места. Освен това, към общините преминават и професионалните гимназии. Предвижда се поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден от I до VІІ клас.

Според вносителите, това е инструмент за превенция на отпадането от училище, за идентифициране и развитие на таланта, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката на учениците и максимално оползотворяване на свободното им време.

Проектът осигурява автономия на училищата да разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка. В часовете, предназначени за придобиването на тази подготовка, учениците могат да изучават предмети като предприемачество, гражданско образование, здравно образование и др.

Става ясно и че от МОМН са предвидили оптимизиране на системата на оценяването. "На него се гледа не само като на процес за установяване на постигнатите резултати, но и като на инструмент за диагностика на индивидуалните постижения, напредъка и потребностите на всеки отделен ученик", се посочва в съобщението.

Въвежда се нов елемент в образователния процес – Подкрепа за личностно развитие. Тя е представена на две нива: ниво на обща и на допълнителна подкрепа. Нивото на обща подкрепа е отговор на потребности, които не изискват допълнителен ресурс от средата и обхващат дейности, които са превантивни по отношение на някакъв вид пречка пред обучението на детето или ученика.

Нивото на допълнителна подкрепа отразява специфични потребности на децата и учениците. За него е необходим допълнителен ресурс. Имат се предвид ситуации, свързани с деца и ученици със специални образователни потребности, деца и ученици с хронични заболявания, деца и ученици с изявени дарби, деца и ученици в риск.

МОМН създава центрове за подкрепа за личностно развитие. Те обхващат сега съществуващите обслужващи звена в системата. В такива центрове ще се преобразуват ресурсните центрове и помощните училища. Важна стъпка е преминаването на центровете към общините.

Така дейността им се обвързва с областната и общинска стратегия за услуги и интегриране със здравната и социалната сфери.

Днес (28 март) стана ясно и че 21 общини получават близо 50 млн. лв. за обновяване на образователната инфраструктура от ОПРР.

54 училища и 38 детски градини и ясли ще бъдат ремонтирани и обновени за новата учебна година. От новите условия ще се възползват 30 000 деца.

Сред общините, в които ще се подобрят училищните условия са Божурище, Велинград, Кюстендил, Септември, Сопот, Разград, Свищов, Харманли и др.

 

Детски градини и ясли
Знаете ли, че ...

Гибоните имат здрави палци, които ползват за да се люлеят по клоните на дърветата, но уви точно палците им създават сериозни проблеми по отношение на захвата, защото са много отдалечени от останалите пръсти и това ги прави изключително несръчни, за разлика от шимпанзетата например.

Най-четени


Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79