Новини

Детска градина в "Челопечене"

Година след взривовете в Челопечене, жителите на столичния квартал имат повод за радост. Днес там беше открита нова детска градина с обзавеждане, на което биха завидели редица забавачки у нас.

При откриването кметът на София Бойко Борисов съобщи, че общината е дала милион и половина лева за изграждането на детската градина. Досега в нея има записани 68 малчугани. Ще бъдат приети всички чакащи деца от Челопечене. Това е десетата детска градина, открита тази година в София, съобщи столичният кмет. Той каза още, че откакто не работи металургичният комбинат “Кремиковци” – по данни на РИОКОЗ, въздухът в Челопечене е с 60% по-чист.

Изтгочник: БНТ

 

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

(Приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006; изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006; изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007; изм. с Решение № 34 по Протокол № 98 от 25.01.2007; изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007; изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 (отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008); изм. и доп. с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008; поправена с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008; доп. и изм. с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008; изм. с Решение № 514 по Протокол № 18 от 11.09.2008; изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008, чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009; доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008; изм. и доп. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. и доп. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009; доп. с Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009; изм. и доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010; изм. и доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І.
Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

Чл. 1. Тази наредба урежда реда и начина за определяне и  администриране на местните такси и цени на услуги,   предоставяни на физически и юридически лица на територията на  Столична община, както и реда и сроковете за тяхното събиране.
Чл. 2. Общината събира следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади  и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини,   домове за социални грижи, общежития и други общински социални   услуги;
4. (отменена с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) з
а добив на кариерни материали;
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. туристическа такса;
9. за притежаване на куче (в сила от 01.01.2007 г.);
10. други местни такси, определени със закон.

Чл. 3. За всички услуги и права, предоставяни от Столична община, с изключение на тези, по чл. 2, Столичният общински съвет определя цена.
Чл. 4. Размерът на местните такси и цени на услуги се определя  в български левове. Местните такси са прости и пропорционални  и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.
Чл. 5. (1) Размерът на местните такси се определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги  и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им;

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат  една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 6. Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:

1. Преки и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни   вноски);

2. Материални, режийни, консултантски и други разходи   (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни,   наеми);

3. Разходи за управление и контрол;

4. Разходи по събиране на таксата и други (напр. инвестиционни, имащи отношение към формиране размера на  таксата).

Чл. 7. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява  пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за   защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на  общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на  таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща  субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 8.  Лицата неползващи услуга през годината или определен   период от нея се освобождават изцяло или частично от заплащане на съответната такса по ред определен с тази наредба.

Чл. 9. (1) (изм. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008) Столичният общински съвет може да освобождава определени категории лица изцяло или частично от заплащане  на отделни видове такси.

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретните облекчения се определят в съответните раздели  на наредбата.

Чл. 10. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят  от общината и от други лица за цени на тези услуги могат да  бъдат приети пазарните, като размера им не се ограничава до  стойността на разходите  по предоставяне на услугата.

Чл. 11. (1) Услугите, предоставяни от Столична община в  зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат:

1. обикновени;

2. бързи – когато срока се съкращава с не по-малко от ½ (една

втора) от срока за извършване на обикновена услуга;

3. експресни – когато срока се съкращава с не по-малко от ¾

(три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената  на съответния вид услуга.

(3) В настоящата наредба са посочени цените на обикновените   услуги.

(4) Бързата услуга се заплаща с 50  на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга.

(5) Експресната услуга се заплаща със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга.

Раздел ІІ.
Събиране на местните такси и цени на услуги

Чл. 12. (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007 г.) (1) Местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация по ред определен в наредбата.

(2) Приходите по ал. 1 постъпват в бюджета на общината.

(3)(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007г.) Кметът на Столичната община издава разрешение за  разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в  размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или   отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(4)(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007  г.) Столичният общински съвет издава разрешение за отсрочване   или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв.   или за срок, по-голям от една година.

Чл. 13.  Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите с   изключение на тези, за които в тази наредба или в друг нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 14. (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)(1) Невнесените в срок такси се събират заедно с  лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на   Столична община по реда на Администартивнопроцесуалния кодекс.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. Когато на общински орган е възложено да извършва    действие или да издава документ, за което е предвидена   държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския   бюджет.

Раздел ІІІ.
Промени в размера на местните такси и цени на услуги.
Определяне цени на нови услуги

Чл. 16. (1) Промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на Столичния общински съвет.

(2) До 30 септември на текущата година структурните звена на  Столична община изготвят анализ за прилагане на действащите  услуги и техните цени  и мотивирано предложение за въвеждане   на нови услуги респ. нови цени.

(3) Анализът по ал. 2 задължително съдържа:

1. Оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват   измененията в разходите или пазарните цени;

2. Оценка на потребностите от предоставяне на услугите и  въвеждане на нови услуги;

3. Препоръки за подобряване администрирането и събираемостта на таксите.

(4) Въз основа на данните по ал. 3 кметът на Столична община внася в Столичния общински съвет  обобщен анализ и предложение за изменение размера на действащите местни такси и цени на   услуги, предоставяни от Столична община, както и въвеждане на    нови услуги, респ. нови цени.

Чл.17. Всички предложения за промени в наредбата се извършват чрез дирекция “Регулиране на търговската дейност”- Столична община.

Глава втора.
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел I.
Такса за битови отпадъци

Чл. 18. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения  на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Таксата се определя в годишен размер с решение на Столичния общински съвет ежегодно въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка дейност по отделно.
(3) Когато до края на предходната година Столичният общински съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от ползвателя. При концесия таксата се заплаща от концесионера.
(5) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост.

Чл. 19. (1) До 10 октомври кметовете на райони изпращат в  дирекция “Регулиране на търговската дейност” - Столична община предложения за границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, с приложен картов    материал.

(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал. 1 в срок до 30 октомври на предходната година кметът на Столична община издава заповеди, определящи границите на районите, в които ще  се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида  на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване.

(3) Заповедите се обявяват публично чрез районните  администрации и в Интернет сайта на Столична община.

(4) За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън  границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или   други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за  обществено ползване в размер пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на гражданите.

Чл. 20. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща на четири  равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(2) Таксата се администрира и събира от дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община.

Чл. 21. (1) За новопридобити имоти такса за битови отпадъци се събира от началото на месеца, следващ придобиването на имота.

(2) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса   от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването   им.

(4) За обстоятелствата по ал. 2 и ал. 3 собствениците, а при   учредено вещно право на ползване - ползвателите на имота подават декларация по образец в съответните отдели “Местни    данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община по местонахождение на имота.

Чл. 22. Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на  предприятията се определя:

1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и  броя на съдовете за съхраняването им и честотата на  сметоизвозване;

2. чрез пряко договаряне;

3. пропорционално в промили.

Чл. 23. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за   нежилищни имоти на предприятията по реда на чл. 22, т. 1  предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община чрез  дирекция “Регулиране на търговската дейност” декларация по образец    (Декларация № 1) в два екземпляра за вида и броя на съдовете   за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през   годината.

(2) В седемдневен срок от подаване на декларацията по ал. 1   дирекция "Регулиране на търговската дейност" изпраща за  процедиране екземпляр от нея в дирекция “Приходи и   администриране на местни данъци и такси” и в Столичен инспекторат.

(3) Столичният общински съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една година за всеки район на Столична община при определена честота на сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда като цена на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци.

(4) Освен таксата по ал. 3 предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

Чл. 24. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за  нежилищни имоти на предприятията чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година молба по образец  до кмета на Столична  община чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност.

(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. нотариално заверен препис от договор за извършване на  услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.   Договорът следва да съдържа информация за собственика респ. ползвателя с учредено вещно право на ползване, местонахождението и вида на имота, количеството на битовите  отпадъци, седмичната честота на сметоизвозване, цената на   услугата, както и срок на действие - една календарна година;

2. удостоверения за актуално състояние на страните по договора;

3. документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

(3) Въз основа на документите по ал. 2 до 30 декември кметът  на Столична община издава заповеди, определящи имотите, за  които се допуска пряко договаряне. В седем дневен срок от  издаване на съответната заповед дирекция “Регулиране на търговската дейност” изпраща екземпляр от нея за процедиране в  дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” и   в Столичен инспекторат.

(4) Не се издава заповед за допускане на пряко договаряне, когато подадените документи не отговарят на изискванията по ал. 2. В този случай предприятията заплащат такса за битови  отпадъци по реда на чл. 26.

(5) При предсрочно прекратяване на договорите по ал. 2, т. 1   предприятията ползващи услугата уведомяват в седемдневен срок  кмета на Столична община чрез дирекция "Регулиране на  търговската дейност" и от началото на месеца следващ прекратяването на договора дължат такса за битови отпадъци, определена по реда на чл. 26.

(6) Предприятията, сключили договори с фирми, извършващи   услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, дължат такса за  обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

Чл. 25. (1) (нова и изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) За нежилищни имоти на предприятията по чл. 21, ал. 2 собствениците или ползвателите с учредено вещно право на ползване в 7-дневен срок от декларирането им съгласно чл. 17 от Закона за местните данъци и такси могат да  упражнят правата си по чл. 23 и чл. 24.
(2) (нова
с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
Лицата по ал. 1, освен документите по чл. 23 и чл. 24, представят и:
1. копие от декларацията по чл. 17 от ЗМДТ;
2. копие от Удостоверение/Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата.

Чл. 26. (1) (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Извън случаите на чл. 23 и чл. 24 такса за битови отпадъци на нежилищни имоти на предприятията се определя пропорционално в промили на база отчетна стойност на имотите като разпределението на размера на промила е както следва:
1.
за сметосъбиране и сметоизвозване;
2.
за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3.
за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл. 27. (1) Таксата за битови отпадъци за имоти на граждани и   жилищни имоти на предприятия се определя пропорционално в  промили на база данъчната оценка на имотите, като разпределянето на размера на промила по видове услуги е както следва:

1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване са подали декларация по образец (Декларация № 2) за това обстоятелство в отделите “Местни данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” по местонахождение на имота. Декларацията се подава в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година.

(3) За незастроени нежилищни имоти на гражданите, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване не се събира такса за битови отпадъци.

(4) За имотите по ал. 3 собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване следва да подадат декларация  по образец (Декларация № 3) придружена с документи  удостоверяващи правата им в отдел “Местни данъци и такси” на  дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”  по местонахождение на имота в срок от 1 ноември до 31 декември  на предходната година.

(5) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За новопридобити незастроени нежилищни имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват и/или върху които няма да се осъществява строителна дейност до края на текущата година, собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, подават декларация за това обстоятелство в отделите "Местни данъци и такси" на Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" по местонахождение на имота в 7 (седем) дневен срок от декларирането му по реда на Раздел I, Глава Втора от ЗМДТ.

(6) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
В случаите по ал. 5 се заплаща такса за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа и/или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

(7) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
При промяна на декларираните по ал. 5 обстоятелства, собствениците респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, в седем дневен срок от настъпването й уведомяват отделите „Местни данъци и такси" към Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси"

Чл. 28. (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя съобразно последните, отразени в констативен протокол, съставен от упълномощени от кмета на Столична община лица.

Чл. 29. (1) Пряко договаряне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване се допуска само за нежилищни имоти на   предприятията.
(2) (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
Фирмите-оператори нямат право да извършват на територията на районите, които обслужват по договори със Столична община, услуги по реда на чл. 24 с цени, по-ниски от тези, определени в договорите със Столична община.
(3) Контролът по прилагането на Раздел І "Такса за битови отпадъци" се извършва от Столична община - дирекция "Регулиране на търговската дейност" и Столичен инспекторат.

Чл. 29а. (нов - с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
(1) Категориите лица по чл. 9, ал. 1, се определят с решение на Столичен общински съвет.

Раздел II.

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,   площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл. 30. За ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити, покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост се събират такси както следва:
1. (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за търговска дейност на открито;
1а. (нов с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти;
1б. (нов с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за разполагане на маси и столове за консумация на открито;
1в. (нов с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за подиуми:
- в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация - за кв.м. на месец;
- в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито - за кв.м. на месец;
2. за ползване за строителни обекти – за кв. м. на ден;
3. за ползване на терени върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки - за кв.м. на ден;
4. за ползване терени, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, детски електромобили и др. – за кв. м. на ден.

Чл. 31. Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намира терена.

Чл. 32. (1) Таксите  по чл. 30 се заплащат при издаване на    разрешението за посочения в него период в касата на  съответната районна администрация.

(2) Месечните такси се заплащат от 20 до 30 число на  предходния месец.

(3) Таксите по този раздел се заплащат  в определените   размери, независимо от това колко време през деня или месеца е  заето мястото.

Чл. 33. (1) При ползване на терен общинска собственост от инвалиди те заплащат 50% от дължимата такса,  както следва:

1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато  дейността се упражнява лично или от членове на техните  семейства;

2. за лица със загуба на работоспособност над 50 %, когато лично упражняват дейността.

(2) Не се ползва преференцията по ал. 1, когато на общински терен се поставят маси за консумация.

Чл. 34. Общинският орган, издал разрешението за ползване на   място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е   предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

Чл. 35. Таксата по чл. 30, т. 2 се заплаща предварително в  пълен размер за целия срок за ползване на терена, преди заверката на протокола за строителна линия и ниво. Срокът за   ползване се определя с плана за безопасност и здраве.

Чл. 36. Таксите по чл. 30, т. 2, т. 3 и т. 4  се събират в  двоен размер при ползване на терена след изтичане на  разрешения срок.

Чл. 37.  Таксите за ползване на тротоари, площади, улични  платна, места, върху които са организирани пазари (открити,   покрити), тържища, панаири, както и терени с друго

предназначение, се определят на кв. м за ден или за месец, съгласно Приложение № 1

Раздел III.

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински  социални услуги

Чл. 38. За ползване на детски ясли и детски градини от  родителите или настойниците се събират месечни такси, съгласно Приложение № 2.

Чл. 39. (1) Не се заплаща такса за:
1. (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и
с над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба  за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС  № 99 от 31.05.2005 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.

Чл. 40. (1) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(2) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Месечната такса намалена при условията на ал. 1 или ал. 3 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен с  настоящата наредба и има характер на абонамент.
(5) (заличена с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал. 3 не се включват в базата за изчисляване   на дължимата месечна такса по ал. 4

Чл. 41. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;
2. (заличена с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
деца чиито родител отбива военна служба;
3. (доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на  сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(4) (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007; изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 могат да се прилагат едновременно.

Чл. 42. (1) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) При ползване на преференциите по чл. 39 и чл. 41 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел "Гражданско състояние" на общината по месторождение на децата.
(2) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) В случаите по чл. 41, ал. 1, т. 1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал. 1 се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(3) Освобождаването от такса или заплащането й в намален   размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.1

Чл. 43. (1) За ползване на детски кухни се събира дневна такса   съгласно Приложение № 2.

(2) Таксата се заплаща с 50 % намаление за:

1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени   възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба  за медицинската експертиза на работоспособността;

2. деца с един родител;

3. деца, чиито родител отбива военна служба;

4. деца, на  които един от родителите е редовен студент или  редовен докторант;

5. трето и следващи деца на многодетни родители;

6. деца пълни сираци;

7. деца, единият от родителите на които е с над 71 % трайно намалена работоспособност.

Чл. 44. Учениците, които ползват общежития заплащат месечната  такса в размер съгласно Приложение № 2.

Чл. 45. Лицата, ползващи услугите в системата на домашен  социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 60 на   сто от личните им доходи.

Чл. 46.  (1)  Месечната такса по чл. 45 не може да надвишава  реалната издръжка на едно лице.

(2) Таксата по ал. 1 се изчислява пропорционално на времето,   през което лицето е ползвало социални услуги.

Чл. 47. Реалната издръжка на едно лице включва  разходите за  храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за  разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация  и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 48.  Ветераните от войните, ползващи услуги на домашен социален патронаж заплащат месечна такса в размер на 30 на сто  от получаваната от тях пенсия или сбора от пенсиите без   добавките, изплащани към тях.

Чл. 49. Военноинвалидите, ползващи услуги на домашен социален   патронаж заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от  размера на определената такса.

Чл. 50. (1)(изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007 г.) Не се събира такса от лицата ползващи услугите    в системата на домашен социален патронаж, които нямат лични  доходи и спестявания.

(2) В случаите, когато лицето няма лични доходи или те не достигат да заплати дължимата такса, но има спестявания, вземания, дялови участия и ценни книжа разликата ежемесечно се   погасява от тях.

Чл. 51. Лицата, сключили договор за предоставяне на   собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, ползващи услуги на домашен социален патронаж заплащат месечна    такса в размер на реалната издръжка.

Чл. 52. Месечната такса дължима от починали лица без наследници, ползвали услугите на домашен социален патронаж се  опрощава от Столичния общински съвет по предложение на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, въз основа на доклад на директора на ОП “Социален патронаж”.

Чл. 53. За настаняване в заведение или помещение за  отрезвяване се събира такса на ден съгласно Приложение № 2.

Чл. 54. Таксите по този раздел се начисляват и събират от  длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в  общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл. 45, чл. 48 и   чл. 49 до 25-то число на следващия месец.

Чл. 55 Когато сумите по този раздел не покриват реалната  издръжка на заведенията разликата е за сметка на бюджета на  Столична община.

Раздел ІV.
Такси за добив на кариерни материали
(отменен с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)

Чл. 56. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни  материали, включително добивани от дъното на водоеми.

(2) Таксите се заплащат от физически или юридически лица,   които добиват кариерни материали.

(3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и  добив от съответното находище, не дължат такса по този раздел.

Чл. 57. Таксите се определят по отделно за всеки вид кариерен  материал върху брутния добив на кубически метър или на тон:

1.      по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително;

2.      по количествата във временните или еднократни разрешения за добив на кариерни материали.

Чл. 58. Размерът на таксите се определя по отделно за всеки  вид съгласно Приложение № 3

1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – на куб. м.;

2. за кварцов пясък, за стъклопроизводство и пясък за чистене на метални предмети – на тон;

3. за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка – на куб. м.;

4. за глина – на куб. м.;

5. за леярна пръст – на куб. м.;

6. за ломен, трошен и мозаечен камък от седиментни, еруптивни,   пясъчни и др. скали – на куб. м.;

7. за обикновени камъни от варопясъчници, варовици,   травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и др. за вътрешна и външна облицовка – на куб. м.;

8. за варовици, мергели, калцити за добиване на вар – на куб. м.;

9. за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент – на куб.м.;

10. за камъни за добиване на:

- павета – на куб. м.;

- валяци, воденични камъни, точила, брусове – на куб. м.;

- цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди,   мергели, мрамори и др. от седиментни скали – на куб. м.;

- цокли, корнизи, стъпала и др. от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и др. от твърди еруптивни скали –  на куб. м.;

- плочи за тротоари и покриви – на куб. м.

Чл. 59. Таксите се заплащат:

1.      Ежемесечно в случаите по чл. 57, т. 1;

2.    Преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 57, т. 2;

Чл. 60. Таксите се внасят по сметка в общинския бюджет

1.      по чл. 57, т. 1 до 15-то число на месеца следващ месеца, през който е добит;

2.      по чл. 57, т. 2 – при получаване на разрешението.

Раздел V.

Такси за технически услуги

Чл. 61. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се   извършват от Столична община и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищно устройство, архитектурата,   строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 62. Физическите и юридическите лица, ползващи техническа услуга, заплащат такса при предявяване на искането.

Чл. 63. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Чл. 64(1) Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно Приложение № 4:
1. за издаване на скица за недвижим имот;
2. за издаване на виза за проектиране;
3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;
4. при определяне на строителна линия и ниво на строеж;
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях;
7. за издаване на разрешение за строеж:
- за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – лв./кв. м. РЗП;
- за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство – лв./кв. м. РЗП;
- за линейни инфраструктурни обекти – % от стойността на   обекта.
7а. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За издаване на разрешение за строеж на ограда:
- в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ - лв./лин.м. спрямо периметъра на оградата;
-в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - лв./кв.м. спрямо разгъвката на оградата.
7б. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009)
за издаване на разрешение за строеж на газова инсталация:
- за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради
и др.
- за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.
- за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради.
7в. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция:
- за жилищни сгради - лв./кв.м.;
- за нежилищни сгради - лв./кв.м.;
- за идейни проекти - % от размера на съответната такса.
- за оценка на съответствие от ОЕСУТ - % от размера на съответната такса.
7г. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ - % от размера на таксата по т. 7в.
7д. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по отделните проектни части за ново строителство:
- за жилищни сгради - лв./кв.м.;
- за нежилищни сгради - лв./кв.м.;
- за идейни проекти - % от размера на съответната такса;
- за оценка за съответствие от ОЕСУТ - % от размера на съответната такса.
8. (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. и доп. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и  чл. 57 от ЗУТ:
- за преместваеми обекти - сергия или маса;
- за преместваеми обекти с типов дизайн;
- за преместваеми обекти по индивидуален проект –  лв./кв. м.;
- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи –  лв./кв. м.;
- за рекламни елементи с типов проект;
- за рекламни елементи с индивидуален проект;
-
за фирмена информационно-указателна табела;
-
за временни информационни елементи;
-
за фирмен надпис, отделно от инвестиционния проект;
-
за фирмен тотем;
- за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент.
9. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за издаване на удостоверение по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от ІV категория, чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ):
- за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ;
- за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за  посетители;
- за производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях;
- за паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар; предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП до 100 кв.м.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП над 100 кв.м.;
- за вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта   категория, с които не се засяга конструкцията им;
- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория.
10. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007) за издаване на удостоверения по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от V категория, чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ):
- за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители;
- за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и   съоръженията към тях;
- за строежите от допълващо застрояване, извън тези от шеста  категория по чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с  РЗП до 100 кв.м.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с   РЗП над 100 кв.м.;
- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към  обекти пета категория.
10а. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на
преместваеми обекти:
- за преместваеми обекти - павилион с типов дизайн;
- за преместваеми обекти по индивидуален проект;
- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи.
10б. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж.
10в. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект на
незаконен строеж.
10г. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За одобряване на проект за делба по чл. 202 (чл. 203) от ЗУТ.
11.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007  г.) за удостоверения по реда на § 16 от Преходни разпоредби на ЗУТ.
12.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за издаване на удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
13.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за заверка на екзекутиви.
14.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за заверено копие от ПУП.
15.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за заверка на копие от инвестиционен проект, както и заверка на съхранявана в архив на ДАГ документация.
16.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за заверка на скица след изтичане на срока.
(2) (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв. м. РЗП и за  жилищни сгради, изграждани чрез жилищно-строителни кооперации – 50 % от стойностите по Таблица № 1 към Приложение № 4

Чл. 65. (1) Срокът за извършване на техническа услуга, който не е установен с нормативен акт, не може да надвишава 1 месец.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за  тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на  забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Раздел VI.
Такси за административни услуги

Чл. 66. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За извършване на услуги по гражданско състояние се определят такси в размери съгласно Приложение № 5:
1. за издаване на удостоверение за наследници;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена;
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за  раждане или акт за смърт;
4. за издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за  граждански брак, както и за повторно издаване на  препис-извлечение от акт за смърт;
5. за издаване на удостоверение за семейно положение;
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки;
7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за  постоянен или настоящ адрес:
- за издаване на удостоверение за постоянен адрес;
- за издаване на удостоверение за настоящ адрес ;
- заверка на удостоверение за постоянен адрес;
- заверка на адресна регистрация за настоящ адрес;
8. (отменена с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
9. (отменена с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)

10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;
11. за всички други видове удостоверения по искане на граждани;
12. за преписи от документи.

Чл. 67. (1) Срокът за извършване на услугите по чл. 66 е 7 дни.

(2) Бързи административни услуги по искане на граждани в случаите по чл. 66  т.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 и 12 се извършват в рамките на 3 дни, а  експресни административни услуги - за  24 часа или 2 работни дни.

(3) Таксите по чл. 66 се заплащат при подаване на заявление за извършване на услугата.

Чл. 68. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса съгласно Приложение № 5:

1. за настаняване под наем.

Чл. 69. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се събира такса съгласно Приложение №  5.

Чл. 70. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; отменен с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) За издаване на Разрешение по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира такса, съгласно Приложение № 5.
Чл. 71. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; отменен с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Таксата по чл. 70 се заплаща преди издаване на разрешението.
Чл. 72. (отменен с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Търговецът не може да започне дейност преди издаване на разрешението.
Чл. 73. (отменен с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)

Чл.73а (нов-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
(1). За администриране на местни данъци и такси се заплащат такси, съгласно Приложение № 5:
1.
за издаване на удостоверение за декларирани данни;
2.
за издаване на удостоверение за платен данък наследство;
3.
за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3,   ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ;
4. за издаване на удостоверениe за данъчна оценка по чл. 264,   ал. 1 от ДОПК;
5. за издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ;
6. за издаване на удостоверение за задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
7. за заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка;
(2) Удостоверенията по т. 3 и т. 4 се издават в два оригинални  екземпляра.
(3) Удостоверенията по ал. 1, издавани на Столична община и  районите администрации са безплатни.

Чл.73б. (нов-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от   12.04.2007 г.) За заверка на документи се събират такси  съгласно Приложение № 5:

1. за изготвяне на ксерокопие на документ със заверка от дирекция "Инвестиционно отчуждаване”;

2. за заверка на ксерокопие на документ от дирекция   "Инвестиционно отчуждаване”;

3. за извършване на проверка и заверка на заявление –декларация по обстоятелствена проверка за имоти от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации;

4. за издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на жилище от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации;

5. за издаване на заверено копие от акт за общинска  собственост и други документи от архива на „Общинска собственост”;

6. за проверка и заверка на ценообразуване на фирми, ведомства и др. от дирекция "Общинска собственост"  и дирекция   ”Инвестиционно отчуждаване”:

- за по-леки и по-малки обекти по РЗП;

- за по-големи и по-сложни обекти по РЗП;

7. за презаверка на разрешение за таксиметрова дейност от дирекция "Транспорт" след 31март на текущата година;

8. за заверка на заснемане и експертна оценка на растителност  от дирекция ”Зелена система” и районните администрации;

9. за заверка на копие от документ формат А4 от дирекция    “Общинска информация” и районните администрации;

10. за двустранно заверено копие от документ формат А4 от  дирекция “Общинска информация” и районните администрации;

11. за заверка регистри на фирми, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

12. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за заверка на копие от издаден документ от Дирекция "Контрол по строителството" - СО"

Раздел VII.

Такси за откупуване на гробни места

Чл. 74. За ползване на гробни места над 8 години се заплащат  еднократно такси съгласно Приложение № 6.

1. Такса за ползване на единично гробно място:

- до 15 години;

- за вечни времена.

2. За ползване на семейни гробни места (двойни и повече) – се заплащат таксите по т. 1 увеличени с коефициент отчитащ  площта;

3. За ползване на урнов гроб се заплащат таксите по т. 1  намалени с 50 на сто.

Чл. 75. Таксите се събират от ОП “Гробищни паркове”.

Раздел VІІІ.

Туристическа такса

Чл. 76. (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за     подслон, място за настаняване и туристическа хижа по смисъла  на Закона за туризма в размер съгласно Приложение № 7.

(2) Таксата се събира от всяко лице едновременно със заплащане на услугата.

Чл. 77. Таксата се събира от физическите или юридическите  лица, които предлагат услугата нощувка в средство за подслон, места за настаняване и туристически хижи от ОП ”Туристическо обслужване” и се внася по бюджетната сметка на общината до  15-то число на месеца следващ месеца, за който е събрана.

Раздел ІХ.

Такса за притежаване на куче (в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 78. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща   годишна такса съгласно Приложение № 8.

(2) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче  собственикът подава декларация в отдел „Местни данъци и такси” към дирекция „ПАМДТ” –СО по постоянен адрес/седалище. При  промяна на декларираните обстоятелства, собственикът уведомява за това администрацията, като подава нова декларация.

(3) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета,    придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на    1/12 от годишния и размер за всеки месец до края на годината,  включително за месеца на придобиването.

(4) Таксата по ал. 1 се събира от съответните отдели на „Местни данъци и такси” към дирекция „ПАМДТ” –СО и приходите  от нея се използват за мероприятия свързани с намаляване броя   на безстопанствените кучета.

Чл. 79. Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175 ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Глава Трета.
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Раздел Х (нов-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от   12.04.2007 г.)

Такси за движение на тежки и извънгабаритни пътни превозни средства, които ползват уличната мрежа  на Столична община   (Приложение 8а)

Чл. 79а (1) За движение на извънгабаритни и тежки превозни   средства, които ползват уличната мрежа на Столична община се  събират такси както следва:

1. при превишаване на допустимата максимална широчина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. За движение на извъгабаритни и тежки пътни превозни    средства, издадена от Министерство на регионалното развитие и    благоустройството (ДВ., бр. 65 от 2001 г.):

- от 0,01 до 1,00 м., вкл. – лв./ден;

- над 1,00 до 2,00 м., вкл. – лв./ден;

- над 2,00 до 3,00 м., вкл. – лв./ден;

- над 3,00 м. – лв./ден.

2. при превишаване на допустимата максимална височина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/2001 г.:

- от 0,01 до 0,50 м., вкл. – лв./ден;

- над 0,50 до 1,00 м.,вкл. – лв./ден;

- над 1,00 м. – лв./ден.

3. при превишаване на допустимата максимална дължина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/2001 г.:

- от 0,01 до 3,00 м. вкл. – лв./ден;

- над 3,00 м. до 10,00 м., вкл. – лв./ден;

- над 10,00 м. до 15,00 м, вкл. – лв./ден;

- над 15,00 м. – лв./ден.

4. при превишаване на допустимата максимална маса, определена  в чл. 6 от Наредба № 11/2001 г.:

- от 0,10 до 5,00 т., вкл. – лв./ден;

- над 5,00 до 10,00 т., вкл. – лв./ден;

- над 10,00 до 20,00 т., вкл. – лв./ден;

- над 20,00 до 30,00 т., вкл. – лв./ден;

- над 30,00 до 40,00 т., вкл. – лв./ ден;

- над 40,00 до 50,00 т., вкл. – лв./ден;

- над 50,00 до 60,00 т., вкл. – лв./ден;

- над 60,00 т. – лв./ден.

5. при превишаване на допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7, ал. 1 от Наредба № 11/2001 г. за улиците с масов градски транспорт и  чл. 7, ал. 2 от същата наредба за всички останали улици:

- от 0,10 до 0,50 т., на ос – лв./ден;

- над 0,50 т. до 1,00 т., на ос – лв./ден;

- над 1,00 до 1,5 т., на ос – лв./ден;

- над 1,50 до 2,00 т., на ос. – лв./ден;

- над 2,00 до 3,00 т., на ос – лв./ ден;

- над 3,00 до 4,00 т., на ос – лв./ден;

- над 4,00 т., на ос - лв./ден.

(2) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината се събират такси, отделно за всеки  превишен показател.

(3) За ремаркета или полуремаркета с повече от три оси,   предназначени само за тежки или извънгабаритни товари се събират таксите по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 без таксите по ал. 1, т. 5.

(4) Извънгабаритните пътни превозни средства могат да се движат на територията на Столична община само с разрешително, издадено от дирекция “Транспортна инфраструктура” – СО,   съгласувано със съответната служба за контрол при Министерство  на вътрешните работи. За издаване на разрешителното се заплаща такса.

(5) Собственикът на пътното превозно средство, упълномощено от него лице или лицето, което извършва превоза подава 2/два/  броя заявления (по образец) и документ за платена такса по ал.4 в дирекция “Транспортна инфраструктура” за издаване на разрешителното по ал.4 (по образец). Разрешителното се издава на определено превозно средство, за еднократен превоз и за определен ден, за извършване на превоза.

(6) Дирекция  “Транспортна инфраструктура”, регистрира подадените заявления и в срок от 5 (пет) работни дни издава исканото разрешително или прави мотивиран отказ, като уведомява писмено подателя за това свое решение. Отказът   подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния   кодекс. Таксите по ал.1 се заплащат при издаване на  разрешителното.

(7) Подадените заявления и издадените разрешения/откази по  ал.6 се вписват в специално създаден за целта регистър.

(8) Когато превозът не може да бъде изпълнен в посочения в  разрешителното ден, собствениците на извънгабаритни пътни превозни средства или лицата, които извършват превозите, трябва да подадат в дирекция “Транспортна инфраструктура”  заявление за промяна деня на разрешителното. Подаването на  заявлението и промяната могат да бъдат правени преди определената в разрешителното дата за извършване на превоза.

(9) Кметът на Столична община, може със заповед да въведе  облекчителен режим за издаване на разрешителни за движение на  извънгабаритни или тежки пътни превозни средства, по отношение  на надвишаване нормите за тегло и габарити.

(10) Когато пътни превозни средства са извънгабаритни или тежки, но попадат в параметрите, за които е въведен облекчителен режим не се издават разрешителни. Собствениците им или лицата, които извършват превози с тях заплащат дължимите такси по ал. 1 след подаване на два броя заявления в дирекция “Транспортна инфраструктура” на Столична община. Заверен от Столична община екземпляр от заявлението, заедно с копие от квитанцията за платените такси служи за представяне пред контролните органи.

(11) Когато извънгабаритните пътни превозни средства имат обща маса по – голяма от 100 т., или габарити по-големи от: широчина – 4,50 м., или дължина – 30,00 м., собствениците на ППС или лицата, които извършват превоза, разработват график за движение, който се съгласува със съответната служба за контрол при МВР.

(12) Когато извънгабаритното пътно превозно средство е с височина над 4,50 м., разрешителното за движение задължително се съгласува с Министерство на транспорта и съобщенията, Национална електрическа компания, Национална компания “БДЖ” и др., чиито интереси могат да бъдат засегнати.

Раздел ХІ. /нов допълнен с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС /“Такси за земеползване”

Чл. 79б. За дейностите, свързани със земеползване се събират такси съгласно Приложение № 8б:

1. за ползване на общински мери и пасища – лв./ха.

Чл. 79в. За измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране и за издаване на позволително за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд се събират такси съгласно Приложение № 8в:

1. за измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране – лв./плътен куб.м.

2. за издаване на позволително за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд – лв.

Чл. 79г. За ползвания от горите и земите от Общинския горски фонд (ОГФ) и административно-технически услуги относно горския фонд на Столична община се събират такси съгласно Приложение № 8г.

Чл. 79д. За дървата за горене и вършина, които ще се добиват от ОГФ се заплаща такса, съгласно Приложение № 8д.

Чл. 80. Всички цени на услуги и права, предоставяни от Столична община, които не са регламентирани със закон се определят с тази наредба.

Чл. 81. Услугите, по чл. 80 са групирани както следва:
1. Услуги, извършвани от направление „Архитектура и градоустройство” и районните администрации - Приложение № 9
2. Услуги, извършвани от дирекция „Инвестиционно отчуждаване” - Приложение № 10
3. Услуги, извършвани от дирекция “Общинска собственост” и районните администрации – Приложение № 11
4. Услуги, извършвани от дирекция “Транспорт” – Приложение № 12
5. (изм и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; изм. и доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Административни услуги, извършвани само в районните администрации” – Приложение № 13
5а. (нова с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Технически услуги, извършвани от районните администрации -Приложение № 13а
6. Услуги, извършвани от дирекция „Общинска информация” и районните администрации  – Приложение № 14
7. Услуги, извършвани от дирекция “Зелена система” и районните администрации – Приложение № 15
8. Услуги, извършвани от дирекция “Екология и чистота” – Приложение № 16
9. Услуги, извършвани от ОП „Гробищни паркове” – Приложение   № 17
10. Услуги, извършвани от Столичен дом  за радостни обреди – Приложение № 18
11. Услуги, извършвани от Спортна ученическа школа „София” – Приложение №19
12. Услуги, извършвани от ОП “Екоравновесие” – Приложение №  20
13. (нова, допълнена с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; поправена с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008; изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009
) Услуги, извършвани от ОП "Управление на общински земи и гори" и Дирекция “Общински земи, гори и поземлени отношения” – Приложение № 23
14. (нова, допълнена с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008) Услуги извършвани от Дирекция “Общинска информация” – Приложение № 22
15. (нова - Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008) Услуги, извършвани от Зоологическа градина – София – Приложение № 25.
16. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
Услуги, предоставяни в Спортна зала "Триадица" (Район "Триадица" -СО) - Приложение № 26.
17. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
Услуги извършвани от Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" - Приложение № 27.

Чл. 82.(изм и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007 г.) Цените на услугите по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ са  облагаеми сделки в случаите на чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от   ЗДДС. Определените за тях цени в наредбата са без ДДС.

Чл. 82а. (нов - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г.; отменен с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) За правото за осъществяване на рекламна дейност, съобразно зоните на Столична община се заплаща цена, съгласно Приложение № 21.

Чл. 82б (нов 378/16/10.07.2008)
(1) За правото за провеждане на мероприятия на терени общинска собственост се заплаща цена, съгласно Приложение № 24.
(2)
Цените по ал. 1 са в зависимост от вида на мероприятието, както и от зоната, в която се провежда, определена съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община.
(3)
В случаите, когато се налага временна забрана за влизане или паркиране на отделни улици или участъци в тях освен цената по ал. 1 се заплаща и цена, съгласно т. 19 от Приложение № 12 от Приложения към Глава Трета.
(4)
Организаторите на мероприятието подават молба до кмета на
Столичната община, респ. до председателя на Столичен общински съвет, по реда на чл. 3 от Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община, но не по-късно от 20 дни преди провеждането му. Този срок не се отнася за прояви, за които срокът е регламентиран с друг нормативен акт.
(5)
Кметът на Столичната община издава заповед, респ. Столичен общински съвет взема решение, за разрешената площ и времетраене.
(6) (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
Столичен общински съвет може да освобождава от заплащане на дължимата цена отделни лица за определени мероприятия.
(7)
Всички мероприятия, с изключение на държавните, общинските, благотворителните и тези, организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите могат да се провеждат в зона „Център" само в неработни дни и официални празници.

 

Глава Четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 83. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Чл. 84. (1) При неспазване на разпоредбите по тази наредба с изключение на случаите по чл. 83 на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и   едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до  500 лв.

(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на таксите по тази наредба.

Чл. 85. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а  наказателните постановления се издават от кмета на Столична  община или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършват по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.

(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на Столична община постъпват в приход на бюджета на общината.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и др. обществени сгради. Към тях  се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в  същото време тяхното количество или състав няма да попречи на  третирането им съвместно с битовите. Не са битови отпадъци производствените отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

2. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чували за разделно събиране.

3. "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за  счетоводството.

4. "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива,  когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

5. "Незастроен нежилищен имот" е поземлен имот, върху който не е реализиран строеж по смисъла на Закона за устройство на територията.

6. "Обезвреждане на битови отпадъци" по смисъла на тази  наредба включва дейностите по третиране на битовите отпадъци след тяхното събиране и извозване от мястото на образуването им: обезвреждане, временно съхраняване, оползотворяване и  други (включително междинни операции) по Закона за управление на отпадъците.

7. “Семейство” са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие   деца, които не са в брак.

8. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:

- добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ.

- помощи, определени с акт на Министерски съвет;

- дарения с хуманитарна цел, направени на лица, ползващи  услуги на заведенията за социални грижи и формите за социално  обслужване;

- еднократно изплащани допълнителни суми към пенсиите по  решение на Министерски съвет;

- еднократни компенсации към пенсиите или извънредни пенсии;

- допълнителна месечна компенсация към пенсиите на навършили  75 и 80 годишна възраст;

- добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и  гражданска реабилитация на репресирани лица;

- месечни добавки и целеви помощи за социална интеграция, получавани по Закона за интеграция на хората с увреждания.

9. “Деца с един родител” са деца, чиито баща е неизвестен и  деца, един от родителите, на които е починал.

10.(изм и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) Зоните по чл. 31 се определят както следва:

Първа зона включва райони “Лозенец”, “Възраждане”, “Триадица”,

“Оборище”, “Средец” и “Сердика”.

Втора зона включва райони “Изгрев”, “Слатина”, “Красно село”,

“Подуяне”.

Трета зона включва райони “Студентски”, “Младост”, “Надежда”,

“Искър”,  “Витоша”, “Люлин”, “Илинден”, “Красна поляна”, “Овча

купел”.

Четвърта зона включва райони “Нови Искър”, “Връбница”,

“Кремиковци”, “Панчарево”, “Банкя” .

11.Зоните по т. 7 в Приложение № 4 – Такси за технически  услуги, от Приложения към Глава Втора се определят, както следва:

І зона

Бул. „Сливница”,бул. „Ген.Д.Николаев”, бул. „Евлоги Георгиев”,

бул. „България”, бул. ”Акад.Ив.Ев.Гешов, бул. „К.Величков”.

ІІ зона

Бул. „Евлоги Георгиев”, бул. „Ген.Д.Николаев”, бул. „Боян

Магесник”, ул. „Слатинска”, ул. „Ив. Димитров – Куклата”, ул.

„Шипченски проход”, бул. „Асен Йорданов”, бул. „Г.М.Димитров”,

бул. „Симеоновско шосе”, ж.п. линия, ул. „Люба Величкова”, ул.

„Сребърна”, ул. „Манфред Вьорнер”, бул. „Т. Каблешков”, бул.

„България”, бул. „Никола Петков”, бул. „Цар Борис ІІІ”, бул.

„Овча купел”, бул. „Житница”, бул. „Никола Мушанов”, бул.

„Рижки проход”, бул. ”Възкресение”, ул. ”Кубан”, ул.

„Западна”, ул. „Богданци”, ж.п. ареал „Захарна фабрика”, ул.

„Н.Михайловски”, централен ж.п ареал, бул. „Сливница”, ул.

„К.Величков”, бул. „Акад.Ив.Ев.Гешов”, бул. „България”, бул.

„Евлоги Георгиев”, бул. „Ген.Д.Николаев”.

ІІІ зона

1. Бул. „Г.М.Димитров”, бул. „Симеоновско шосе”, ж.п. линия,

ул. „Люба Величкова”, ул. „Сребърна”, ул. „Манфред Вьорнер”,

бул. „Т. Каблешков”, бул. „България”, бул. „Никола Петков”, р.

„Домуз дере”, ж.п. линия София-Перник до м. „Черния кос”, бул.

„Цар Борис ІІІ”, западната и южната регулационна граница на:

в.з. „Килиите”, в.з.  „Беловодски път”, кв. „Бояна”, м.

„Национален Киноцентър”, в.з „Киноцентъра”, кв. „Драгалевци”,

в.з. „Драгалевци – лифта”, в.з. „Симеоново – Драгалевци”, бул.

„Симеоновско шосе”, р. „Кална река”, Околовръстен път, р.

”Въртопо”.

2.Гр. Банкя с кварталите Михайлово, Градоман, Вердикал, в.з.

„Бели брег”, кв.Иваняне.

ІV зона

1.Р. „Въртопо”, Околовръстен път, р. „Искър”, бул.

„Цариградско шосе”, югозападна административна граница на

район „Искър”, бул. „Проф.Цветан Лазаров”, бул.”Асен

Йорданов”, бул. „Искърско шосе”, р. „Искър”, бул.

„Ботевградско шосе”,  бул. „Вл.Вазов”, източната и северната

граница на ж.к. „Левски Г”, ж.п. линия, бул. „Вл.Вазов”, ул.

„Резбарска”, бул. „Първа Българска армия”, р. „Владайска”,

бул. „Ген.Д.Николаев”, бул. „Боян Магесник”, ул. „Слатинска”,

ул. „Ив. Димитров – Куклата”, ул. „Шипченски проход”, бул.

„Асен Йорданов”.

2.Бул. „Цар Борис ІІІ”, бул. „Никола Петков”, р. „Домуз дере”,

западна строителна граница на София /при Горна баня/, ул.

„Равнище”, Околовръстен път, ул. „Суходолска”, бул.

„Монтевидео”, ул.

„Обиколна”, бул. „Овча купел”, бул. „Житница”, р. „Владайска”,

бул. „Овча купел”.

3.Бул. ”Сливница”, бул. „Адам Мицкевич”, западна граница на

ж.к. „Връбница”, през Северен парк, ул. „Петър Панайотов”,

бул. „Рожен”, централен ж.п. ареал, ул. „Н. Михайловски”, ж.п.

ареал „Захарна фабрика”.

V зона

1.Бул. „Ломско шосе”, ж.п. линия София – Волуяк, Околовръстен

път, ул. „Суходолска”, бул. „Монтевидео”, ул. „Обиколна”,бул.

„Овча Купел”, бул. „Никола Мушанов”, бул. „Рижки проход”, бул.

„Възкресение”, ул. „Кубан”, ул. „Западна”, ул. „Богданци”,

бул. „Сливница”, бул. „Адам Мицкевич”, западна граница на ж.к.

„Връбница”.

2.Бул. „Владимир Вазов”, ул. „Резбарска”, бул. „Първа

Българска армия”, р. „Владайска”, централен ж.п. ареал, бул.

„Рожен”, северната и източната граница на производствена зона

„Илиянци”, северната и източната граница на кв. Бенковски, по

ж. п. линията до бул. „Владимир Вазов”.

3.Бул. „Цариградско шосе”, югозападната административна

граница на район „Искър”, бул. „Проф. Цв. Лазаров”, бул. „Асен

Йорданов”, бул.”Искърско шосе”, р.”Искър”.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 01.01.2007 г.

§ 2. Кметът на Столична община дава задължителни указания по  прилагане на наредбата.

§ 3. Лицата, придобили кучета до 01.01.2007 г. са длъжни да  заплатят таксата по чл. 78, ал. 1 до 31.03.07 г.

§ 4. Приложения от № 1 до № 8 към Глава Втора “Местни такси” и Приложения от № 9 до № 20 към Глава Трета “Цени на услуги,   неуредени със закон предоставяни от Столична община на  физически и юридически лица”, образци на декларации от № 1 до   № 3, както и образец на молба по чл. 24, ал. 1 са неразделна част от тази наредба.

§ 5. Настоящата наредба отменя Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Протокол № 47, Решение № 24 от   06.02.03 г. на Столичен общински съвет.

§ 6. Наредбата е приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.  на Столичен общински съвет.

§ 7 Изменението на Приложение № 12, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12, прието с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., влиза в сила от 07.06.2008 г.

§ 8. (нов с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Навсякъде в Раздел I "Такса за битови отпадъци" на Глава Втора "Местни такси" думите "отчетна стойност" се заменят с "по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка".

§ 9. (нов с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Параграф 8 влиза в сила от 01 януари 2011 година.

§ 10. (нов с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) За производствата, започнали в периода от 29.01.2009 г. до 16.04.2009 г., размерът на таксата по чл. 64, ал. 1, т. 7б се определя съгласно Решение № 215 по Протокол № 38 от 2009 г. на СОС.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГЛАВА ВТОРА

Приложение № 1
Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение (ново с Решение № 31 по протокол № 30 от 29.01.2009):
1. (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито:
Зони лв./кв.м./ден лв./кв.м./месец
За І-ва зона 1,65 45,00
За ІІ-ра зона 1,50 38,00
За ІІІ-та зона 1,40 35,00
За ІV-та зона 1,25 32,00

1а. (нова с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти - таксата по т. 1
1б. (нова с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за разполагане на маси и столове за консумация на открито - 80 % от таксата по т. 1
1в. (нова с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за подиуми:
-
в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация - 80 % от таксата по т. 1
-
в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито - 5.00 лв./кв.м./месец.

2. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници:
Зони лв./кв.м./ден
За І-ва зона 4,50
За ІІ-ра зона 3,80
За ІІІ-та зона 3,20
За ІV-та зона 1,90

3. За ползване на места, върху които са организирани панорами,
стрелбища, моторни люлки и др.:
Зони лв./кв.м./ден
За І-ва зона 1,50
За ІІ-ра зона 1,40
За ІІІ-та зона 1,20
За ІV-та зона 1,00

4. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали:
Зона лв./кв.м./ден
За І-вазона 1,30
За ІІ-ра зона 1,20
За ІІІ-та зона 1,00
За ІV-та зона 0,80

Приложение № 2
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински
социални услуги
1. (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за ползване на детски ясли и детски градини:
- седмични – 72,00 лв. на месец;
- целодневни – 60,00 лв. на месец;
- полудневни групи, при които е осигурено хранене на децата – 23
,00 лв. на месец;
- полудневни групи, при които не е осигурено хранене на децата
– 15,00 лв. на месец;
2. (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за ползване на детски кухни - 1,30 лв. на ден.
3. (изм. с с Решение № 31 по протокол № 30 от 29.01.2009) за ползване на общежития от ученици - 13,00 лв. на месец.
4. (изм. с Решение № 31 по протокол № 30 от 29.01.2009) за настаняване в заведение или помещение за отрезвяване - 35,00 лв. на ден.

Приложение № 3
Такси за добив на кариерни материали
(отменено с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)

За добив на:
1.  речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 0,20 лв. на
куб. м.;
2.  кварцов пясък, за стъклопроизводство и пясък за чистене на
метални предмети – 0,60 лв. на тон;
3. пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка – 0,20 лв. на
куб. м.;
4. глина – 0,60 лв. на куб. м.;
5. леярна пръст – 0,30 лв. на куб. м.;
6. ломен, трошен и мозаечен камък от седиментни, еруптивни,
пясъчни и др. скали – 0,20 лв. на куб. м.;
7. обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити; доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и др. за вътрешна и външна облицовка – 0,40 лв.
на куб. м.;
8. варовици, мергели, калцити за добиване на вар – 0,20 лв. на
куб. м.;
9. варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване
на цимент – 0,20 лв. на куб. м.;
10. камъни за добиване на:
- павета – 0,30 лв. на куб. м.;
- валяци, воденични камъни, точила, брусове – 1,30 лв. на куб.
м.;
- цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и др. от седиментни скали – 0,40 лв. на куб.
м.;
- цокли, корнизи, стъпала и др. от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и др. от твърди еруптивни скали –
0,60 лв. на куб. м.;
- плочи за тротоари и покриви – 0,20 лв. на куб. м.

Приложение № 4
Такси за технически услуги

1. (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за издаване на скица за недвижим имот – 30,00 лв.
2. да издаване на скица за недвижим имот с указан начин на
застрояване:
- на основание чл.140, ал. 2 от ЗУТ - 40,00 лв.;
- на основание чл.140, ал. 3 от ЗУТ – 150,00 лв.
3. (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли
6 месеца – 15,00 лв.
4. при определяне на строителна линия и ниво на строеж – 10,00
лв.
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториалното и селищното устройство – 5,00 лв.
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове
и документацията към тях – 10,00 лв.
7. (изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 1
8.12.2006) за издаване на разрешение на строеж:
- за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на
жилищни и нежилищни сгради – по Таблица 1 /лв./кв. м. РЗП/
- за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство – 25 % от стойността по – по Таблица 1
- за линейни инфраструктурни обекти – 0,3 % от стойността на
обекта;
7а. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За издаване на разрешение за строеж на ограда: - в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ - 25% от стойността по Таблица 1 в лв./лин.м. спрямо периметъра на оградата;
- в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - 25% от стойността по Таблица 1 в лв./кв.м. спрямо разгъвката на оградата.
7б. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009;
изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) За издаване на разрешение за строеж на газова инсталация:
-
за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. - 100 лв.
-
за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. - 10 % от стойността по Таблица 1
- за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради - 200 лв.
7в. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция:
-
за жилищни сгради - 0,08 лв./кв.м. РЗП със сутерен;
- за нежилищни сгради - 0,20 лв./кв.м. РЗП със сутерен;
- за идейни проекти - 30 % от размера на съответната такса.
- за оценка на съответствие от ОЕСУТ - 30 % от размера на
съответната такса.
7г. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ - 50 % от размера на таксата по т. 7в.
7д. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по отделните проектни части за ново строителство:
-
за жилищни сгради - 0,20 лв./кв.м. РЗП със сутерен;
-
за нежилищни сгради - 0,40 лв./кв.м. РЗП със сутерен;
-
за идейни проекти - 30 % от размера на съответната такса;
- за оценка за съответствие от ОЕСУТ - 30 % от размера на съответната такса.

Таблица 1

Таблица 1

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

V зона

В строит. граници

Извън строит. граници

Вилна зона

Сгради

21.0

18.0

15.0

12.0

9.0

7,50

4,50

7,50

8. за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ:
- (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти - сергия или маса – 25,00 лв.;
- (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009)
за преместваеми обекти с типов проект – 50 лв.
- (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти с индивидуален проект - 8,00
лв./кв. м., но не по-малко от 50,00 лв.;
- (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи - 10,00
лв./кв. м., но не по-малко от 100,00 лв.;
- (нов с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м. - 200 лв.
- (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за рекламни елементи с типов проект - 100,00 лв.;
- (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009)
за рекламни елементи с индивидуален проект - 300 лв.;
- (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009)
за фирмена информационно-указателна табела - 50,00 лв.;
- (изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009)
за временни информационни елементи - 50,00 лв.
- (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект - 50,00 лв.:
- (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009)
за фирмен тотем - 200,00 лв.;
- (нов с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009)
за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент - 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

9. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за издаване на удостоверение по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от ІV категория чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ):
- за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т.2  - по 150,00 лв. на 100 линейни метра, но не повече от 3 000,00
лв.;
- за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за
посетители – 750,00 лв.;
- за производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни
места и съоръжения към тях – 750,00 лв.;
- за паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар – 750,00
лв.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи
с РЗП до 100 кв. м. – 250,00 лв.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП над 100 кв. м. – 250,00 лв. + 0,50 лв. за всеки кв. м.
над 100 кв. м.;
- за вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта
категория, с които не се засяга конструкцията им – 250,00 лв.;
- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория - 50,00 лв. на линеен метър, но не повече от 1000,00 лв.

10. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007) за издаване на удостоверения по реда на чл.177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от V категория чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ):
- за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с
капацитет до 100 места за посетители – 500,00 лв.;
- за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и
съоръженията към тях – 750,00 лв.;
- за строежите от допълващо застрояване, извън тези от шеста
категория по чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ – 250,00 лв.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с
РЗП до 100 кв.м. – 100,00 лв.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с РЗП над 100 кв.м.- 100,00 лв. + 0,30 лв. за всеки кв. м. над
100 кв. м.;
- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти пета категория – 50,00 лв. на линеен метър, но не повече от 1000,00 лв.;

10а. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти:

- за преместваеми обекти - павилион с типов дизайн - 100,00 лв.;

- за преместваеми обекти по индивидуален проект - 300,00 лв.;

- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи - 300,00 лв.; 10б. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж - три пъти стойността на съответното разрешение за строеж.

10в. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект на незаконен строеж - три пъти стойността за съответното одобряване на инвестиционен проект.

10г. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ - 25% от стойността по Таблица 1.

11. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за удостоверения по реда на § 16 от Преходни разпоредби на ЗУТ – 250,00 лв.
2. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за издаване на удостоверения по чл. 52 от Закона за
кадастъра и имотния регистър – 10,00 лв.
13. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за заверка на екзекутиви - 30% от цената на услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни
проекти за преустройство и реконструкция.
14. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007
г.) за заверено копие от ПУП – 10,00 лв.
15. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за заверка на копие от инвестиционен проект, както и
заверка на съхранявана в архив на ДАГ документация – 10,00 лв.
16. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за заверка на скица след изтичане на срока – 2,00 лв.

Приложение № 5
Такси за административни услуги

1. Административни услуги  по гражданско състояние (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009):
- за издаване на удостоверение за наследници -  5,00 лв.;
- за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 3,50 лв.;
- за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 3,50 лв.;
- за издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак, както
и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 5,00 лв.;
- за издаване на удостоверение за семейно положение – 5,00 лв.;
- за издаване на удостоверение за родствени връзки – 5,00 лв.;
- за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес (за издаване на удостоверение за постоянен адрес; за издаване на удостоверение за настоящ
адрес; за заверка на удостоверение за постоянен адрес; за заверка на адресна регистрация за настоящ адрес) – 2,50 лв.;
- (заличен с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Р. България – 10,00 лв.;
- (заличен с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за заверка на покана-декларация за частно посещение в Р. България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност – 4,00 лв.;
- за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина - 5,00 лв.;
- за всички други видове удостоверения по искане на граждани - 3,50 лв.;
- за преписи от документи -  2,50 лв.;
2. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти:
- за настаняване под наем - 10,00 лв.
3. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър  добитък - 4,00 лв.
4. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; отменена с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
За издаване на Разрешение по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - 130,00 лв.
5. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007, изм. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за издаване на удостоверение за декларирани данни – 6,00 лв.
6. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007, изм. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за издаване на удостоверение за платен данък наследство – 11,00 лв.
7.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ – 17,00 лв.
8
. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007, изм. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – 17,00 лв.
9. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007, изм. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ – 6,00 лв.
10.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за издаване на удостоверение за задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК – 6,00 лв.
11.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка -6,00 лв.
12.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ – 6,00 лв.
12а. (нова-доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за заверка на молба декларация за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от Закона за собствеността – 12,00 лв.
13. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за изготвяне на ксерокопие на документ със заверка от дирекция "Инвестиционно отчуждаване” – 30,00 лв.
14. (заличена с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за заверка на ксерокопие на документ от дирекция "Инвестиционно отчуждаване" - 5,00 лв.
15. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
за извършване на проверка и заверка на заявление – декларация по обстоятелствена проверка за имоти от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации – 20,00 лв.
16. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
за издаване на дубликат и заверено копие от договор за  покупко-продажба на жилища от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации – 10,00 лв.
17. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на „Общинска собственост” – 7,50 лв.
18.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007г.)
за проверка и заверка на ценообразуване на фирми, ведомства и др. от дирекция "Общинска собственост"  и дирекция ”Инвестиционно отчуждаване”:
- за по-леки и по-малки обекти по РЗП – 0,10 лв./кв. м. бруто застроена площ;
- за по-големи и по-сложни обекти по РЗП – 0,30 лв./кв.м. бруто застроена площ.
19.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
за презаверка на разрешение за таксиметрова дейност от  дирекция "Транспорт" след 31.03 на текущата година – 10,00 лв. за едно превозно средство
20. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за заверка на заснемане и експертна оценка на растителност от дирекция ”Зелена система” и районните администрации:
- за Столична община – безплатно;
- за физически лица – 25,00 лв.
- за юридически лица – 38,00 лв.
21. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за заверка на копие от документ формат А4 от дирекция "Общинска информация" и районните администрации  – 0,50 лв.
22. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
за двустранно заверено копие от документ формат А4 от дирекция "Общинска информация" и районните администрации – 1,00 лв.
23.(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
за заверка регистри на фирми, притежаващи лиценз за  извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни  метали – 10.00 лв./регистър
24. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за заверка на копие от издаден документ от Дирекция "Контрол по строителството" - 10,00 лв.

Приложение № 6
Такси за откупуване на гробни места
1. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) Еднократни такси за ползване на гробни места над 8 години:
- за ползване на единично гробно място до 15 години – 155,00   лв.;
- за ползване на единично гробно място за вечни времена – 570,00 лв.

Приложение № 7
Туристическа такса   за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма – 1,00 лв. на ден.

Приложение № 8
Такса за притежаване на куче (в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче - 24 лв. на година.

Приложение № 8а
(ново-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) Такси за движение на тежки и извънгабаритни пътни превозни  средства, които ползват уличната мрежа  на Столична община

1. при превишаване на допустимата максимална широчина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/ 2001 г.    (ДВ., бр. 65 от 2001 г.):

- от 0,01 до 1,00 м., вкл. – 24,00 лв./ден;

- над 1,00 до 2,00 м., вкл. – 53,00 лв./ден;

- над 2,00 до 3,00 м., вкл. – 122,00 лв./ден;

- над 3,00 м. – 278,00 лв./ден.

2. при превишаване на допустимата максимална височина,   съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/ 2001 г.:

- от 0,01 до 0,50 м.,вкл. – 16,00 лв./ден;

- над 0,50 до 1,00 м.,вкл. – 27,00 лв./ден;

- над 1,00 м. – 180,00 лв./ден.

3. при превишаване на допустимата максимална дължина, съгласно   нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/ 2001 г.:

- от 0,01 до 3,00 м. вкл. – 30,00 лв./ден;

- над 3,00 м. до 10,00 м. вкл. – 54,00 лв./ден;

- над 10,00 м. до 15,00 м, вкл. – 100,00 лв./ден;

- над 15,00 м. – 187,00 лв./ден.

4. при превишаване на допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11/ 2001 г. :

- от 0,10 до 5,00 т., вкл. – 30,00 лв./ден;

- над 5,00 до 10,00 т., вкл. – 63,00 лв./ден;

- над 10,00 до 20,00 т., вкл. – 105,00 лв./ден;

- над 20,00 до 30,00 т. вкл. – 191,00 лв./ден;

- над 30,00 до 40,00 т. вкл. – 320,00 лв./ ден;

- над 40,00 до 50,00 т. вкл. – 432,00 лв./ден;

- над 50,00 до 60,00 т.вкл. – 576,00 лв./ден;

- над 60,00 т. – 1090,00 лв./ден.

5. при превишаване на допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7, ал. 1 от   Наредба № 11/ 2001 г. за улиците с масов градски транспорт и  чл. 7, ал. 2 от същата наредба за всички останали улици:

- от 0,10 до 0,50 т. на ос – 17,00 лв./ден;

- над 0,50 т. до 1,00 т., на ос – 43,00 лв./ден;

- над 1,00 до 1,5 т. на ос – 61,00 лв./ден;

- над 1,50 до 2,00 т. на ос. – 101,00 лв./ден;

- над 2,00 до 3,00 т. на ос – 192,00 лв./ ден;

- над 3,00 до 4,00 т. на ос – 277,00 лв./ден;

- над 4,00 т. на ос – 405,00 лв./ден.

6. за издаване на разрешително за движение на тежки и  извънгабаритни пътни превозни средства – 20,00 лв.

Приложение № 8б
Такси за дейностите, свързани със земеползване
1. за ползване на общински мери и пасища - 10 лв./ха

Приложение № 8в (поправено с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.) Такси за измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън горския фонд за единични дървета, с общинска марка преди транспортиране и за издаване на позволително за транспортиране на дървесина, добита извън горския фонд, се събират както следва:

1. за измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране  - 5 лв./плътен куб.м.

2. за издаване на позволително за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд  - 4 лв.

Приложение № 8г
Такси за ползвания от горите и земите от Общинския горски фонд (ОГФ) и за административно-технически услуги относно горския фонд на Столична община.
І. За изключени или предоставени за ползване площи от ОГФ
1. За изключените площи от ОГФ, в случаите по чл. 15, ал.1, т. 2, т. 3 и т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за горите се събира такса, както следва:
1.1. за площи заети от горски култури - 11 400 лв./дка
1.2. за площи заети от иглолистни и широколистни
насаждения със семенен произход - 9 600 лв./дка
1.3. за площи заети от издънкови гори, за
превръщане във високостеблени - 6 000 лв./дка
1.4. за площи заети от издънкови гори за
стопанисване като нискостеблени - 5 000 лв./дка
1.5. за площи заети от горски култури с възраст до
10 години - 8 000 лв./дка
1.6. за площи заети от гори за реконструкция - 5 000 лв./дка
1.7. за незалесени дървопроизводителни горски
площи  - 750 лв./дка
1.8. за незалесени недървопроизводителни горски площи - 200 лв./дка

2. За изключените площи от ОГФ, в случаите по чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за горите размерът на таксата е сборът от съответната такса по т. 1.1 – 1.8, и таксата по т. 1.7, коригирана с коефициента за местоположение, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ.

3. Размерът на таксите за предоставени за ползване площи от ОГФ по чл. 16, ал. 1 от Закона за горите е равен на 25 на сто от определените такси по т. 1 за съответната площ при 10 годишен срок на ползване. Когато срокът за ползване е по-малък от 10 години таксата се редуцира за съответния период.

4. Годишната такса за ползване на площи от ОГФ по реда на § 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд е в размер на 0.005 от определената такса по т. 1 и т. 2.

5. За временно предоставени за ползване площи от ОГФ за търговска дейност се внася такса в размер на 1.00 лв. на кв.м. за ден.

6. Размерът на таксите по т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 се увеличава както следва:

6.1. с коефициент 2.0 – когато горските площи са в 10 километровата ивица около националните курорти и строителните граници на населените места с население над 100 хил. жители.

6.2. с коефициент 1.5 – когато горските площи извън случаите по т. 6.1 се намират в 30 километровата ивица около националните курорти и строителните граници на населените места с население над 100 хил. жители.

7. Размерът на таксите по т. 2 се увеличава с коефициент 2.0, когато площите са в 10 километровата ивица около националните курорти.

8. Таксите по т. 1 и т. 2 се внасят в срок до 3 месеца от датата на издаване на актовете по чл. 19, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за горите.

9. Таксата по т. 3 се внася в срок до един месец след получаване решението на СОС, съответно, заповедта на кмета на Столична община.

10. Годишната такса по т. 4 се внася до края на м. февруари на текущата година.

11. Таксата по т. 5 се внася преди издаване на разрешителното.

II. (изм. и доп. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от ОГФ и извън него, собственост на Столична община, се заплащат следните такси на корен:
1. Иглолистен объл дървен материал:
1.1. едър
- І
а клас на сортимента - 75,00 лв./куб.м.;
- І клас на сортимента - 50,00 лв./куб.м.;
-
II клас на сортимента - 40,00 лв./куб.м.
1.2. среден
-
III клас на сортимента - 25,00 лв./куб.м.;
- IV и V клас на сортимента - 15,00 лв./куб.м.
1.3. дребен - 8,00 лв./куб.м.
1.4. за дървените материали от бяла мура таксите по т. 1.1. и т. 1.2. се завишават съответно с 50 на сто.
2. Широколистен объл дървен материал - бук, дъб, габър и други
твърди широколистни:
2.1. едър
- І
а клас на сортимента - 75,00 лв./куб.м.
- І клас на сортимента - 50,00 лв./куб.м.
-
II клас на сортимента - 40,00 лв./куб.м.
2.2. среден
-
III среден клас на сортимента - 20,00 лв./куб.м.
-
IV и V клас на сортимента - 12,00 лв./куб.м.
2.3. дребен - 8,00 лв./куб.м.
3. Широколистен объл дървен материал - цер, акация, липа, бреза и меки широколистни:
3.1. едър
- І
а клас на сортимента - 40,00 лв./куб.м.;
- І клас на сортимента - 35,00 лв./куб.м.;
-
II клас на сортимена - 30,00 лв./куб.м.
3.2. среден
-
III клас на сортимента - 20,00 лв./куб.м.;
-
IV и V клас на сортимента - 12,00 лв./куб.м.
3.3. дребен - 8,00 лв./куб.м.
4. Широколистен объл дървен материал - орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни:
4.1. едър
- І
а клас на сортимента - 130,00 лв./куб.м.;
- І клас на сортимента - 85,00 лв./куб.м.;
-
II клас на сортимента - 60,00 лв./куб.м.
4.2. среден
-
III клас на сортимента - 20,00 лв./куб.м.;
-
IV и V клас на сортимента - 12,00 лв./куб.м.
4.3. дребен - 8 лв./куб.м.
5. За средната и дребната дървесина, добита от отгледни и санитарни сечи до 20 годишна възраст в годината на сечта не се заплаща такса.
6.
Точка 3 не се прилага за средната и дребната дървесина, добита от тополови и акациеви насаждения и култури.
7. За средната и дребната дървесина, добита от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смерчови и букови насаждения от 20 до 40-годишна възраст в годината на сечта се заплаща 50 на сто от таксата по т. 1
- т. 4.
8. Точка 5 и точка 7 не се прилагат за средната и дребната дървесина,
добита от пожарища.
9. За средната и дребна дървесина, добита при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта се заплаща 50 на сто от таксата по т. 1
- т. 4.
10. Таксите на корен на облите дървени материали се заплащат преди издаване на позволително за извоз.

III. (изм. и доп. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от ОГФ и извън него, собственост на Столична община, се заплащат такси, както следва:
1. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни:
1.1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, коприва, троскот) - 0,04 лв./кг.
1.2. Листа (с изключение на листа от коприва):
-
орех - 0,02 лв./кг.
-
други - 0,04 лв./кг.
1.3.
Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) - 0,04 лв./кг.
1.4.
Цветове (с изключение на цветове от лайка) - 0,04 лв./кг.
1.5.
Плодове:
-
хвойна синя - 0,12 лв./кг.
-
шипка - 0,06 лв./кг.
-
орех, обикновен кестен - 0,18 лв./кг.
-
други - 0,04 лв./кг.
1.6. Горски репродуктивни материали:
-
иглолистни шишарки пълни (със семена) - 0,12 лв./кг.
-
иглолистни шишарки празни (без семена) - 0,05 лв./кг.
-
семена от иглолистни видове - 1,20 лв./кг.
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове пълни (със
семена) - 0,12 лв./кг.
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове празни (без
семена) - 0,05 лв./кг.
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и др. -
0,18 лв./кг.
- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване -
0,04 лв./бр.
1.7.
Пъпки - 0,10 лв./кг.
1.8.
Кори:
-
корков дъб (женски корк) - 0,12 лв./кг.
-
обикновен кестен - 0,05 лв./кг.
-
други - 0,05 лв./кг.
1.9. Лишеи, мъхове:
-
боров, дъбов - 0,04 лв./кг.
-
други - 0,07 лв./кг.
- мъхове - 0,10 лв./кг.
1.10. Гъби:
-
смърчулка - 0,48 лв./кг.
-
пачи крак - 0,34 лв./кг.
-
манатарка - 0,26 лв./кг.
-
сиво-жълт пачи крак - 0,12 лв./кг.
-
рижика, челядинка - 0,07 лв./кг.
-
масловка - 0,04 лв./кг.
-
златист пачи крак - 0,12 лв./кг.
-
тръбенка - 0,12 лв./кг.
-
други - 0,07 лв./кг.
1.11.
Събиране на охлюви - 0,12 лв./кг.
1.12.
Събиране на раци - 0,36 лв./кг.
1.13.
Улов на жаби - 0,24 лв./кг.
2. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) - 0,04 лв./кг.
3. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) - 0,12 лв./пр. куб.м.
4. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) - 3,60
лв./пр.куб.м.
5. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) - 2,40
лв./т.
6. Коледни елхи:
-
до 1 м. - 2,50 лв./бр.
-
до 2 м. - 3,00 лв./бр.
-
над 2 м. - 4,50 лв./бр.
7. Пръчки:
-
върбови, лескови и други (сурови) - 0,12 лв./бр.
-
дрянови клони до 1 м. - 0,12 лв./бр.
8.
Камъш, папур и други - 0,06 лв./кг.
9.
Пънове от всички дървесни видове - 0,60 лв./пр.куб.м.
10.
Борина от пънове - 2,40 лв./т.
11.
Смола - балсамова /течна и суха/ - 0,12 лв./кг.
12.
Паша в горите и горските пасища на (за една година):
12.1.
едър рогат добитък - 1,50 лв./бр.
12.2.
коне, катъри, магарета и мулета - 0,80 лв./бр.
12.3.
овце - 0,30 лв./бр.
12.4.
свине - 2,00 лв./бр.
12.5.
кози или ярета до 3 бр. - 2,00 лв./бр.
12.6.
кози или ярета до 5 бр. - 2,50 лв./бр.
12.7.
кози или ярета над 5 бр. - 6,00 лв./бр.
13. Такса за събиране на строителни и инертни материали:
13.1.
пясък, чакъл и баластра - 3,00 лв./куб.м.
13.2.
варовици, доломити, мрамори и други подобни за вътрешна и външна облицовка - 6,00 лв./куб.м.
13.3.
глина и други инертни материали - 1,00 лв./куб.м.
14. Годишна такса за съхраняване на семена в семехранилище - 7,00
лв./кг.
15. Месечна такса за ползване на площи за:
15.1.
временни складове за дървени и растителни материали - 12,00 лв./дка.
15.2.
временни депа за строителни материали - строителни камъни, декоративно-облицовъчни скали, инертни материали и други - 24,00 лв./дка.
15.3. временен престой на животни - 12,00 лв./дка.
16. Такса за ползване на площи за ски писти, просеки и други без учредени ограничени вещни права (за 1 месец) - 12,00 лв./дка.
17. Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие):
17.1. в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове - 1,20 лв./10 кв.м.
17.2. в други гори и земи от общинския горски фонд - 0,60 лв./10
кв.м.
18. Такса за разполагане на временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност (за едно денонощие):
18.1. в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в
границите на курорти и природни паркове - 1,20 лв./10 кв.м.
18.2. в други гори и земи от общинския горски фонд - 0,60 лв./10
кв.м.
19. Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания (за едно моторно превозно средство) - 20,00 лв./1 ден.
- такса за организирани моторни преходи, походи и състезания в защитени територии (за едно моторно превозно средство) - 40,00 лв./1 ден.
20. За паша на едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце в гори и земи от горския фонд в землища, части от които попадат в национални паркове, се заплаща такса в размер 50 на сто от определената по т. 12.
21. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното.

IV. (изм. и доп. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За административно-технически услуги, извършвани от ОП „Управление на общински земи и гори" на Столична община и районните администрации, се заплащат такси, както следва:
1. Такси за административни услуги
1.1.
За издаване на позволителни, разрешителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства - 1,25 лв./бр.
1.2.
За издаване на дубликати на позволителни, разрешителни, удостоверения и свидетелства - 1,20 лв./бр.
2. Такси за технически услуги
2.1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
а/ едра - 1,20 лв./куб.м.
б/ средна - 1,40 лв./куб.м.
в/ дребна - 1,70 лв./куб.м.
г/ дърва - 1,70 лв./пр.куб.м.
2.2. за измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
а/ едра - 0,65 лв./куб.м.
б/ средна - 0,75 лв./куб.м.
в/ дребна - 0,85 лв./куб.м.
г/ дърва - 0,50 лв./пр.куб.м.
2.3. За извлечения от картни листове - 7,00 лв./бр.
2.4. За извадки или данни от лесоустройствен, паркоустройствен и ловоустройствен проект - 5,00 лв./бр.
2.5. За изготвяне на технологични планове за залесяване - 10,00
лв./бр.
2.6.
За изготвяне на технологични планове за дърводобив - 10,00 лв./бр.
2.7.
За маркиране на дървесина в лежащо състояние цените са, както следва:
а/ едра - 0,40 лв./куб.м.
б/ средна - 0,50 лв./куб.м.
в/ дребна - 0,60 лв./куб.м.
г/ дърва - 0,50 лв./пр.куб.м.
2.8. За извършване на оценки на прилежаща площ по чл. 7, ал. 4 и ал. 9 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се заплаща такса в размер на 80,00 лв.
3. Таксите се заплащат при предявяване на искането за извършване на услугата с изключение на таксите по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.7, които се заплащат при издаване на документа за извършената услуга.

V. (нов с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) Такси за земеделско ползване на земи от общинския горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища
1.
Междуредия в новосъздадени горски култури - 0,25 лв./дка
2.
Невъзобновени сечища:
- върху които е извършена пълна почвоподготовка - 0,60
лв./дка
- без почвоподготовка или с частична такава - 0,12 лв./дка
3. Когато предоставената земя е с площ по-малка от 1 дка, таксата се изчислява пропорционално на базата на размера на предоставената площ, отнесена към таксата, определена за 1 дка.
4. Таксите се заплащат преди подписване на договора за целия
период на ползване на земята.

VI. (нов с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) Такси за ползване на инфраструктурата в общинския горския фонд
1. За ползване на инфраструктурата в общинския горския фонд се заплаща такса в размер 1,00 лв. за плътен куб.м., както следва:
а/ преди издаването на позволителното за сеч и извоз - в случаите по чл. 53, ал. 7, т. 1 от Закона за горите.
б/ при заплащане на дървесината - в случаите по чл. 53, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Закона за горите.

Приложение № 8д
Такса на корен за дървата за горене и вършината, които ще се добиват от ОГФ

1. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За дърва за горене и вършина се заплаща:
1.1. За дърва от иглолистни дървесни видове - 4,00 лв./простр.куб.м.
1.2. За дърва от широколистни меки дървесни видове - 4,00 лв./
простр. куб.м.
1.3. За дърва от широколистни твърди дървесни видове - 10,00 лв./
простр.куб.м.
1.4. За вършина - 1,00 лв./простр.куб.м.

2. За дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20 годишна възраст в годината на сечта, с изключение на добитите от тополови насаждения и култури не се заплаща такса.

3. За дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени, смерчови и букови насаждения от 20 до 40 годишна възраст в годината на сечта се заплаща 50 на сто от таксата по т. 1.

4. Такса не се заплаща за дървата за горене и вършината, добити от пожарища.

5. За дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20 годишна възраст в годината на сечта се заплаща 50 на сто от таксата по т. 1.

6. Таксите на корен на дървата за горене и вършината се заплащат преди издаване на разрешителното за извоз.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГЛАВА ТРЕТА
Приложение № 9

Услуги, извършвани от направление "Архитектура и градоустройство" и районните администрации  отдел "Архитектура"

1. (заличена с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция:

- за жилищни сгради – 0,08 лв./кв.м. РЗП със сутерен;

- за нежилищни сгради - 0,20 лв./кв.м. РЗП със сутерен;

- за идейни проекти – 30 % от цената на съответната услуга;

- за оценка за съответствие от ОЕСУТ – 30 % от цената на  съответната услуга;

2. (заличена с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни  проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ - 50 % от цената на услугата по т. 1.

3. (нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за допускане анкериране при изкопни работи към общински  имоти – 500 лв.

4. за издаване на удостоверения:

- за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни  планове - 20,00 лв.;

- за градоустройствен статут на имотите по ОУП и "фондова" принадлежност- 20,00 лв.;

5.  За писмен отговор при липса на досие в архива на направление “Архитектура и градоустройство” – 2,00 лв.

5а. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за измерване на имоти на физически и юридически лица и издаване на удостоверения - 0,50 лв./кв.м., но не по-малко от 40,00 лв.

5б. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за участие в съставяне на протокол за съответствие на строежа с одобрените строителни книжа (чл. 159, ал. 3 от ЗУТ) и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването - 30,00 лв.

5в. (нова с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) За одобряване на типови проекти и приемане на прототипи:
-
одобряване на корпоративен типов проект за рекламен елемент - 300,00 лв.;
-
одобряване на корпоративен типов проект за преместваем обект - 300,00 лв.;
-
приемане на прототип на рекламен елемент по корпоративен типов проект - 500,00 лв.:
-
приемане на прототип на преместваем обект по корпоративен типов проект - 500,00 лв.
5г. (нова с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) За издаване на разрешение по чл. 74, ал. 5 от Наредбата за
преместваемия обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИДМЕРДТСО) - 300,00 лв.
5д. (нова с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) За издаване на разрешение по чл. 78а, ал. I от НПОРИДМЕРДТСО - 300,00 лв.
5е. (нова с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009) За издаване на разрешение по чл. 77, ал. 2 от НПОРИДМЕРДТСО - 100,00 лв.

Отдел „Териториално планиране и ОГП”

6. за издаване удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП – само текст:

- за Столична община – безплатно;

- за физически лица – 20,00 лв.;

- за юридически лица и ведомства – 30,00 лв.;

7. за издаване удостоверения за градоустройствен статут на  имотите по ППЗОПОГПС и ОУП - текст и графика:

- за Столична община – безплатно;

- за физически лица – 20,00 лв. + разходите за копиране;

- за юридически лица и ведомства – 30,00 лв. + разходите за  копиране;

8. за териториално насочване на инвестиционни инициативи:

- за Столична община – безплатно;

- за физически лица – 20,00 лв.;

- за юридически лица и ведомства – 50,00 лв.;

9. за изготвяне становища за необходимост от провеждане на  различни процедури:

- за Столична община – безплатно;

- за физически лица – 20,00 лв.;

- за юридически лица и ведомства – 30,00 лв.;

10. за изготвяне становища за промяна предназначението на  земеделските земи, гори и земи в горски фонд – 10,00 лв./дка.;

11. за служебно съгласуване на визи и инвестиционни проекти:

- на Столична община – безплатно;

- на физически лица – 20,00 лв.;

- на юридически лица и ведомства – 50,00 лв.;

Отдел „Градоустройство”

12. за съгласие за допускане на устройствена процедура – 100,00 лв.

13. за съгласие за допускане на устройствена процедура за   линейни обекти:

- до 1 км. – 100,00 лв.;

- до 10 км. – 400,00 лв.;

- над 10 км. – 500,00 лв.;

14. за процедура за одобряване на линейни обекти:

- до 1 км. – 200,00 лв.;

- до 10 км. – 400,00 лв.;

- над 10 км. – 800,00 лв.;

15. за процедура за одобряване на план за регулация:

- до 1 дка – 200,00 лв.;

- до 10 дка. – 250,00 лв.;

- над 10 дка – 300,00 лв.;

16. за процедура за одобряване на план за застрояване:

- до 1 дка – 200,00 лв.;

- до 10 дка – 250,00 лв.;

- над 10 дка – 300,00 лв.;

17. за процедура за одобряване на изменение на план за  регулация

- до 1 дка – 200,00 лв.;

- до 10 дка – 250,00 лв.;

- над 10 дка – 300,00 лв.;

18. за процедура за одобряване на изменение на план за застрояване

- до 1 дка – 200,00 лв.;

- до 10 дка – 250,00 лв.;

- над 10 дка – 300,00 лв.;

19. за процедура за одобряване на план за регулация и застрояване

- до 1 дка – 400,00 лв.;

- до 10 дка – 500,00 лв.;

- над 10 дка – 600,00 лв.

20. за процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване:

- до 1 дка – 400,00 лв.;

- до 10 дка – 500,00 лв.;

- над 10 дка – 600,00 лв.;

21. за процедура за одобряване на работен устройствен план:

- до 1 дка – 400,00 лв.;

- до 10 дка – 500,00 лв.;

- над 10 дка – 600,00 лв.;

22. за процедура за одобряване на план за регулация и  застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и   работен устройствен план:

- до 1 дка – 600,00 лв.;

- до 10 дка – 700,00 лв.;

- над 10 дка – 800,00 лв.;

23. за комплексен проект за инвестиционна инициатива в  условията на чл. 150 от ЗУТ :

- за допускане – 100,00 лв.;

- за одобряване – 200,00 лв.;

Дирекция „Контрол по строителството”

24. (отм. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
25. (отм. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007 г.)
26. (отм. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007 г.)

27. за удостоверения по реда на § 6 от Наредба № 2/2003 г. –  250,00 лв. за първите 100 кв. м. и по 0,50 лв. за кв. м. над  стоте.

28. (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за удостоверения по реда на чл. 181 от ЗУТ:
- за І, ІІ и ІІІ категория – 750,00 лв.;
- (изм и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за ІV и V категория  - както цените по т.9 и т.10 от Приложение № 4;
- за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл - за I, II и III категория - 375.00 лв.
- за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл - IV и V категория - 50% от цените по т. 9 и т. 10 от Приложение № 4.

28а. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За регистрация на технически паспорт на строеж - 10,00 лв.

Отдел "Комуникационни и инженерни мрежи"

29. за разглеждане в общински експертен съвет по устройство на  територията и/или съгласуване на проекти на инженерна  инфраструктура:

- за площни и пътни обекти, извън тези, които са публична  собственост (вкл. инженерни мрежи) – 0,06 лв./кв. м.;

- за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация (за всяка специалност) за високи сгради (кота корниз над 15,00 м) – 40,00 лв.;

- за съгласуване на изменения и преустройства на сградна  инсталация (за всяка специалност) за средни сгради (кота    корниз до 15,00 м) – 30,00 лв.;

- за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация (за всяка специалност) за ниски сгради (кота корниз до 10,00 м) – 20,00 лв.;

- за съгласуване на улични проводи (водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, улично осветление,   съобщителни и информационни кабели и др.), извън тези, които  са публична собственост – 0,10 лв./л. м, но не по-малко от  5,00 лв.

- за съгласуване на съоръжения към инженерна инфраструктура –трафопост, абонатна станция, котелно, пречиствателни  съоръжения и др. – 15,00 лв.

30. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за указания за водоползване и отводняване на обекти от градската водопроводна и канализационна мрежа (изходни данни   за проектиране):
- за водоползване – 30,00 лв.;
- за отводняване на битови и производствени води – 30,00 лв.

31. Услуга във връзка с благоустройствените дейности на СО  (поддръжка на пътни платна, тротоари, ремонтни дейности на  инфраструктури, нарушени в резултат на строителство, извършено от физически и юридически лица):

- до 1000 кв.м РЗП - 30% от таксата за разрешението за стоеж;

- над 1000 кв.м РЗП - 50% от таксата за разрешението за строеж.

Отдел "Правен"

32. за изготвяне на писмени справки на частни лица, фирми, адвокати по преписки, както и справки за съдебни дела,   образувани по жалби срещу актове на Главния архитект на София  - 20,00 лв.

33. за изготвяне на писмени консултации по въпроси, представляващи законен интерес на граждани или юридически лица, извън правомощията на Главния архитект на гр. София и   дейността на ДАГ – 30,00 лв.

Цени на услуги, извършвани от Дирекция "Софийски кадастър"

34. за вписване на собственост в разписните списъци – 10,00 лв.

35. (отм. с Решение № 249 по Протокол № 105 от   12.04.2007 г.)

36. за издаване на скица от кадастралния план:

- в урбанизирана територия – 20,00 лв.;

- в неурбанизирана територия – 10,00 лв.

37. (изм и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за издаване на служебна бележка (удостоверение):

- за справка по  кадастър – 10,00 лв.

- за идентичност – 20,00 лв.

- друго – 10,00 лв.

38. за нанасяне на имот – по 5,00 лв. на 1 бр. точка.

39. за нанасяне на сграда – по 5,00 лв. на 1 бр. точка.

40. за нанасяне на 1 км. графична информация на ППС по данни  от изпълнителя – 42,00 лв.

41. за копие от кадастрален план (кадастрален лист, ръчна  скица, разписна книга) – 1,40 лв./за 1 кв.дм., но не по-малко  от 10,00 лв.

42. за копие от кадастрален план на ППС – 1,40 лв./за 1 кв.дм., но не по-малко от 10,00 лв.

43. за копие от реперен карнет за 1 бр. точка (тт, от, пт,   нивелачен репер):

- триангулачна точка – 2,00 лв.;

- осова точка и полигонова точка – 3,00 лв.;

- нивелачен репер – 3,00 лв.

44. за копия от кадастрален план посредством контактно копиране върху светлочувствителна недеформираща се материя  /диазофолио/ - 4,00 лв./за 1 кв.дм.

45. за скица/копие от кадастрален план с координати:

- в урбанизирана територия – 30,00 лв.;

- в неурбанизирана територия – 15,00 лв.

46. за препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписен списък) към кадастралния план –0,50 лв./на брой имоти, но не по-малко от 5,00 лв.

47. за копие от стар кадастрален план – 2,50 лв./1 кв. дм.

48. за даване на проектен планоснимачен номер на имот - 10,00 лв.

49. за комбинирана схема (копие) от кадастрален план на ППС с нанесен имот от стар кадастрален план –1,40 лв./за 1 кв. дм.,   но не по-малко от 10,00 лв.

50. за копие от нивелет проект или надлъжен профил  – 1,40  лв./за 1 кв. дм., но не по-малко от 10,00 лв.

51. за съгласуване на скица-проект за изменение на кадастрален  план – 20,00 лв.

52. за съгласуване на проекти с данни от ППС – 20,00 лв.

Дирекция "Административна" при Направление "Архитектура и градоустройство"
(нова с Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009)

53. справка и издаване на заверени копия на документация формат А4 - 2 лв. на лист.
54. справка и издаване на заверени копия на документация формат А3 -
4 лв. на лист.
55.
справка и издаване на заверени копия на документация формат А2 - 8 лв. на лист.
56. справка и издаване на заверени копия на документация формат А1 -
16 лв. на лист.
57. справка и издаване на заверени копия на документация формат А0 - 30 лв. на лист.

Приложение № 10
Услуги, извършвани от дирекция "Инвестиционно отчуждаване"

1. за издаване на нотариални актове на обезщетени собственици със заповед по чл. 100 от ЗТСУ до 1985 г. - 200,00 лв.
2.
за издаване на заверени копия и справки по регистри на издадени договори за жилища, сключени по реда на чл. 117 от ЗТСУ /отм./ от 1975 до 1998 г. - 30,00 лв.
3.
за издаване на заверен препис на документ, заповед и др., издаван и съхраняван в Дирекция "Инвестиционно отчуждаване" - 30,00 лв.
4.
за издаване на удостоверение по молба за проведени отчуждително-обезщетителни процедури и реституционни производства за един имот - 30,00 лв.
5.
за писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица - 50,00 лв.
6.
за изготвяне на отговори, копия от таблици, досиета на блокове на база справки за ценообразуване на държавни и общински жилищни блокове - 30,00 лв.
7.
за изготвяне на копия от архитектурни проекти от досиета на блокове, съхранявани в архива на дирекцията - 30,00 лв.
8. за извършване на писмени справки, относно реституционни
претенции и отчуждителни производства:
- за справка включваща 1 бр. поземлен имот - 30,00 лв.
- за справка включваща от 2 до 5 бр. поземлени имоти - 60,00 л
в.
- за справка включваща над 5 бр. поземлени имоти - 100,00 лв.
9. искане за отмяна на отчуждаването по реда на § 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 102 от ЗС от бивши собственици на отчуждени имоти - 100,00 лв.
10. за издаване на писмо-съгласие за заличаване на ипотека, вписана
в полза на СО - 30,00 лв.
11. за отчисляване на жилища от оборотния фонд по молба на
настанени наематели - 100,00 лв.

Приложение № 11
Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации

1. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти и имоти, възстановени по реституционни закони – 15,00 лв.

2. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за издаване на удостоверения свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, област София, СОАП, общински фирми,    юридически и физически лица  – 15,00 лв.

3. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за отписване на имоти от актовите книги на районна администрация – 13,00 лв.

4. (отменена с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007) за извършване на проверки и заверки на заявления – декларации по обстоятелствени проверки за имоти – 10,00 лв.

5. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за извършване на писмени справки относно реституционни претенции – 20,00 лв.

6. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС – 13,00 лв.

7. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за извършване на писмени справки относно собствеността и издаване на удостоверения за технически характеристики на жилищни, нежилищни имоти и терени и техните граници – 13,00 лв.

8. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за извършване на справки по досиетата на актове за общинска собственост – 13,00 лв.

9. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост – 13,00 лв.

10. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за заявления за изплащане левовата индексация на лихвочисла по ЗУЖВГМЖСВ - 25,00 лв.

11. (отменена с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)за издаване на дубликати и заверени копия от договори за покупко-продажба на жилища – 6,00 лв.

12. (отменена с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007  г.)за издаване на заверени копия от актове за общинска  собственост и други документи от архива на „Общинска  собственост” – 6,00 лв.

13. за ценообразуване на жилищни обекти, надстройки, пристройки, ателиета, гаражи и др. за изчисление по архитектурен проект на по-малки жилищни строителни обекти с готова документация. – 0,40 лв./кв. м. бруто застроена площ.

14. за ценообразуване на жилищни обекти, надстройки,   пристройки, ателиета, гаражи и др. за изчисляване по архитектурен проект на по-сложни обекти с готова документация  – 0,60 лв. кв./м.

15. за ценообразуване на жилищни обекти, надстройки,   пристройки, ателиета, гаражи и др. с измерване - 1,00лв./кв.м.

16. за изготвяне на цени на обекти по реализация на база -  0,05 % от стойността на изготвена реализация на даден обект.

17. (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за изготвяне на цени на единични апартаменти:
- за едностайни и двустайни апартаменти – 50,00 лв./бр.;
- за тристайни, четиристайни и други апартаменти – 75,00  лв./бр.

18. за преработка на ценообразуване:

- по таблица за цени – 0,30 лв./кв.м. бруто застроена площ;

- по архитектурен проект и таблица – 0,50 лв./кв. м. бруто застроена площ.

19. (отменена с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г) за проверка и заверка на ценообразуване на фирми, ведомства  и др.:

- за по-леки и по-малки обекти по РЗП – 0,10 лв./кв. м. бруто  застроена площ;

- за по-големи и по-сложни обекти по РЗП – 0,30 лв./кв. м.   бруто застроена площ.

20. за изчисляване право на строеж и издаване на документ – 1 % от стойността.

21. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица - 50,00 лв.

22. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за издаване на служебни бележки и удостоверения - 13,00лв.

Приложение № 12
Услуги, извършвани от дирекция "Транспорт"
1. за съгласуване на маршрутна схема за автобуси с над 22 броя места, извършващи туристически превози - 50 лв. за един брой.
2. за съгласуване на маршрутно разписание за специализиран превоз - 40 лв. за един брой.
3. за съгласуване на междинна и начална спирка на международна  автобусна линия:
- междинна спирка за една линия - 20 лв. за един брой;
- начална спирка за една линия - 30 лв. за един брой.
4. за издаване на удостоверение на превозвач, за срока на извършване на вътрешни превози по автобусни линии - 30 лв.
5. за изготвяне и съгласуване на транспортна схема за  допълнителна маршрутна линия - 30 лв. за един брой автобус.
6. за извършване и проверка на наличието и състоянието на предлаганите за продажба ДМА (транспортни средства) на  общински фирми с над 50% общинско имущество - 30 лв. за един брой  автомобил.
7. за преглед готовността на общински фирми с над 50% общинско имущество, за провеждане на търг с движимо имущество - 30 лв.
8. за преглед на транспортни средства за бракуване, собственост на общински фирми с над 50% общинско имущество (съгласуване на протоколи за брак) - 20 лв. за един брой
транспортно средство.
9. Издаване на разрешително, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметрова дейност за едно превозно средство – 50 лева, с включен ДДС.
10. Издаване на дубликат на разрешително, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за едно превозно средство – 30 лева, с включен ДДС.
11. Издаване на дубликат на разрешително, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за непълен срок (по-малко от 12 месеца) за 1 превозно средство – 30 лева, с включен ДДС.
12. Издаване на дубликат на разрешително за едно превозно средство – 20 лева, с включен ДДС.
13.(отменена с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за презаверка на разрешения за таксиметрова дейност след 31.03 на текущата година – 10,00 лв. за едно превозно средство.
14. за съгласуване на проекти за организация на движението и  паркирането, проекти за подробни устройствени планове или техните изменения, преместваеми съоръжения, реклами и  светофарни уредби:
- когато не се внасят за разглеждане от Постоянната комисия по транспорта, организацията и безопасността на движение при  Столична община (ПКТОБД при СО) – 20,00 лв.;
- когато се внасят за разглеждане от ПКТОБД при СО – 45,00 лв.
15. за съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради:
- когато не се внасят за разглеждане от ПКТОБД при СО – 20,00 лв.;
- когато се внасят за разглеждане от ПКТОБД при СО – 45,00 лв.
16. за изготвяне на схема за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди "служебен абонамент" и разрешение   за ползването им – 30,00 лв.
17. за изготвяне на схема за организация на движението – 30,00 лв.
18.
за извършване на превози по изключение:
- за зони, забранени за влизане на товарни автомобили и автобуси - 20,00 лв. за едно превозно средство;
- за улици, забранени за влизане на моторни превозни средства - 40,00 лв. за едно превозно средство.
19. за временна забрана за влизане или паркиране на отделни улици или участъци в тях при снимане на филми, клипове,   реклами и други:
- зона "център", "синя зона" - 1,70 лв./час за 15 кв. м. (едно
паркомясто);
- зона "център", извън "синя зона" - 1,40 лв./час за 15 кв.м.(едно паркомясто);
- извън зона "център" - 1,00 лв./час за 15 кв. м. (едно паркомясто).

20. Не се заплащат услугите, извършвани от дирекция   “Транспорт” за:
- съгласуване на проекти, финансирани от Столична община;
- издаване на разрешения за влизане в забранени зони на автомобили на административните звена на Столична община както  и на общински предприятия и фирми;
- изготвяне на схеми за сигнализиране на места за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания по местоживеене.

21. за издаване на препис от маршрутно разписание на междуобластна автобусна линия – 2 лв.

Приложение № 13
Административни услуги, извършвани само от районните администрации (нова - доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; заглавието изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)

1. (отменена с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) За вписване на уведомление за извършване на търговска дейност в информационен масив “Търговски обекти” – 20,00 лв.
2. (нова - 378/16/10.07.2008; доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за признаване или отказ на чуждестранни съдебни решения и други актове - 100 лв.
3. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица - 30,00 лв.
4. (нова с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за процедура по първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище - 20,00 лв.
5. (нова с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство - 10.00 лв.
6. (нова с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
За процедиране на преписки, когато адресът е служебен по Закона за гражданската регистрация - 30.00 лв.
7. (нова с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) За приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор - 20.00 лв.

Приложение № 13а
(ново с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
Технически услуги, извършвани от районните администрации

1. За издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти - 40,00 лв.

Приложение № 14
Цени на услуги, извършвани от дирекция “Общинска информация” и  районните администрации:

1. за копие от документ формат А4 – 0,09 лв.
2. за двустранно копие от документ формат А4 – 0,15 лв.
3.(отменена с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007  г.) за заверено копие от документ формат А4 – 0,35 лв.
4.(отменена с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007  г.) за двустранно заверено копие от документ формат А4 – 0,60 лв.
5. за разпечатка на документ формат А4 - 0,12 лв.
6. за изпращане на копие или разпечатка с факс – 0,60 лв.
7. за дискета с дигитално копие на документ – 1,20 лв.
8. за диск с дигитално копие на документ – 5,00 лв.
9. за извършване на устна справка за административните актове на СОС 15 минути – 1,50 лв.
10. за писмена справка – 1,59 лв.

Приложение № 15
Услуги, извършвани от дирекция ”Зелена система” и районните администрации
1.за съгласуване или становище по ПУП:
- за Столична община – безплатно;
- за физически лица – 50 лв.;
- за юридически лица – 80 лв.
2. за съгласуване или становище по мотивирано предложение:
- за Столична община – безплатно;
- за физически лица – 20 лв.;
- за юридически лица – 30 лв.
3. за съгласуване или становище по издаване на виза:
- за Столична община – безплатно;
- за физически лица – 20 лв.;
- за юридически лица – 30 лв.
4. за съгласуване или становище по схеми и сезонни съоръжения  по чл. 56 от ЗУТ:
- за Столична община – безплатно;
- за физически лица – 20 лв.;
- за юридически лица – 30 лв.
5. за съгласуване или становище за временни строежи по чл. 55 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи:
- за Столична община – безплатно;
- за физически лица – 20 лв.
- за юридически лица – 30 лв.
6. за съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство”:
- за Столична община – безплатно;
- за физически лица – 20 лв.
- за юридически лица – 30 лв.
7. за съгласуване или становище на трасета на техническата   инфраструктура до 1000 м.:
- за Столична община – безплатно;
- за физически лица – 30 лв.
- за юридически лица – 50 лв.
8.(отменена с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007   г.)
заверка на заснемане и експертна оценка на растителност:
- за Столична община – безплатно;
- за физически лица – 20 лв.
- за юридически лица – 30 лв.
9. /нова доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС /
за издаване на становища за държавно приемане и разрешаване ползването на обект:
- за физически лица - 20 лв.
- за юридически лица - 30 лв.
10. /нова доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС /
за издаване разрешение по смисъла на чл. 38, ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Столична община за навлизане на МПС в паркове и градини – 30 лв. за 1 превозно средство за 1 месец
11. /нова доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС /
за издаване разрешение за преместване на растителност - 20 лв.
12. /нова доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС /
за оценка на дървесна и храстова растителност:
- до 5 бр. дървета - 30 лв.
- до 10 бр. дървета - 50 лв.
- над 10 бр. дървета - 100 лв.
13. /нова доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС/
за издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство- 30 лв.
1
4. /нова доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС /
за съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура от 1000 до 5000 м.:
- за физически лица - 50 лв.
- за юридически лица - 70 лв.
15. /нова доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС /
за съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура над 5000 м.:
- за физически лица - 80 лв.
- за юридически лица - 100 лв.
16. /нова доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС /
за предоставяне на площи в парковете и градините, за провеждане на мероприятия:
16.1. за терени до 600 кв.м.:
- до 4 часа - 600 лв.

- от 4 до 24 часа - 1200 лв.

- от 1 до 3 дни - 3000 лв.

- над 3 дни, но не повече от 7 дни - 7500 лв.

16.2. за терени над 600 кв.м.:

- до 4 часа - 900 лв.

- от 4 до 24 часа - 1800 лв.

- от 1 до 3 дни - 4500 лв.

- над 3 дни, но не повече от 7 дни -11250 лв.

17. /нова доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на СОС /

В зависимост от вида на мероприятието цените са:

- за благотворителни, политически и синдикални прояви - безплатно - за културно-просветни прояви - цените по т. 16.1 и т. 16.2

- за обществени прояви, концерти и спортни прояви - цените по т. 16.1 и т. 16.2 умножени с коефициент 2;

- за прояви с рекламни и търговски цели, промоции, филмови продукции, клипове и други

- цените по т. 16.1 и т. 16.2 умножени с коефициент 3.

Приложение № 16

Цени на услуги, извършвани от дирекция „Екология и чистота”

1.за разрешение за обезвреждане, преработка и рециклиране на

строителни отпадъци – 5,50 лв. на куб.м.

Приложение № 17
Цени на услуги, извършвани от ОП "Гробищни паркове"

1. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за влизане на превозни средства в гробищните паркове - 1,66 лв. за 2 часа.
2. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за многократно влизане на превозни средства в гробищните
паркове за един ден – 3,33 лв.
3. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за многократно влизане в ОП "Гробищни паркове" -  50,00 лв.
на месец.
4. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за издаване на строителна линия - 25,00 лв.
5. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за административно обслужване при организиране на
погребения - 12,50 лв.
6. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) цена на луксозна урнова касета - 108,34 лв.

7. за изработване на некролози:

- черно-бели без снимка - 5 бр. Формат А4 - 5,00 лв.

- черно-бели със снимка - 5 бр. Формат А4 - 6,70 лв.

- цветни сьс снимка - 5 бр. Формат А4 - 12,50 лв.

- цветни със снимка - 5 бр. Формат АЗ - 25,00 лв.

- черно-бели с 2 снимки и текст по-голям от 5 реда - 11,00 лв.

- ламиниране на некролози - 1 бр. Формат А4 - 1,00 лв.

8. за обличане в ОП „Гробищни паркове" - 30,00 лв.

9. за обличане извън ОП „Гробищни паркове" - 35,00 лв.

10. за преработка на погребение - 20,00 лв.

11. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за извозване от адрес или болнично заведение - 33,33 лв.
12. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за извозване на покойник от домашно или лечебно заведение
със заразна болест – 58,34 лв.
13. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за транспортиране на покойник извън територията на гр. София - 1,50 лв./км.

14. за разпечатване на ковчег от чужбина - 30,00 лв.

15. за разпечатване на ламаринен обков - 47,00 лв.

16. за сваляне на покойник от 1-ви етаж - 5,00 лв.,   за всеки

следващ етаж - 3,00 лв.

17. за носене и товарене на покойник - 5,00 лв.

18. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за съхранение в хладилна камера - 12,50 лв. на ден
19. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за бръснене - 8,33 лв.
20. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за гримиране - 8,33 лв.
21. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за къпане - 25,00 лв.

22. за аранжиране - 14,17 лв.

23. за изработка на венец с 40-60 цвята – 6,00 лв.

24. за изработка на венец с 70-90 цвята – 7,00 лв.

25. за изработка на венец с 100-150 цвята – 8,83 лв.

26. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за вадене на зъбна коронка - 20,00 лв.
27. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за вадене на мост - 25,00 лв.
28. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) граждански ритуал - 33,33 лв.

29. Организация на погребение от погребален консултант – 58,33

лв.

30. Механично озвучаване - 10,00 лв.

31. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за ползване на салон за помени – за 30 мин.:
- в ЦСГ - 20,84 лв.
- в квартални гробища - 12,50 лв.
32. (изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) за извозване до гробно място с катафалка - 25,00 лв.

33. за луксозна катафалка:

- в ЦСГ - 50,00 лв.

- в квартални гробища - 60,00 лв.

34. за почистване на гробно място - 38,00 лв.

35. за отстраняване армиран бетон - 1 бр. рамка - 19,00 лв.

36. за отсичане туфа/храст - 1 бр. - 5,79 лв.

37. за изкореняване на храсти от гробно място при погребение –

45,83 лв.

38. за отсичане дърво - ф 10-15 см - 20,98 лв.

39. за отсичане дърво - ф 16-20 см - 29,98 лв.

40. за отсичане дърво - ф 21-25 см - 36,24 лв.

41. за отсичане дърво - ф 25-40 см - 59,00 лв.

42. за отсичане дърво - ф 41-50 см - 63,42 лв.

43. за отсичане дърво с автовишка - ф 46-50 см - 291,00 лв.

44. за отсичане дърво с автовишка - ф 85-90 см - 374,89 лв.

45. за отсичане дърво с автовишка над ф 100 см - 453,95 лв.

46. за изкореняване на дърво – ф 10-15 см. от гробно място при

погребение – 25,84 лв.

47. за изкореняване на дърво – ф 21-25 см. от гробно място при

погребение – 37,50 лв.

48. за изкореняване на дърво – ф 26-30 см. от гробно място при

погребение – 64,17 лв.

49. за отстраняване на стара рамка - 64,69 лв.

50. за отстраняване на бетон при погребение – 37,50 лв.

51. за отстраняване на скрит бетон под земя при погребение –

66,67 лв.

52. за окастряне дебели клони - 2,00 лв./бр.

53. за разтрупване стебла на дървета - 12,84 лв./куб .м.

54. за превоз отпадъци с ръчна количка - 7,20 лв./куб. м.

55. за изкопаване и зариване на гробно място - 75,00 лв.

56. за изкопаване и зариване на старо гробно място – 90,00 лв.

57. за изваждане на кости от гробно място - 90,00 лв.

58. за полагане на кости в гробно място - 30,00 лв.

59. за урнополагане в урнова ниша - 25,00 лв.

60. за урнополагане в гроб - 25,00 лв.

61. за вадене на урна от урнова ниша - 15,00 лв.

62. за вадене на урна от гроб - 25,00 лв.

63. преработка урнополагане - 15,00 лв.

64.  за ексхумация - 410,00 лв.

65. за извършване на равненка - 20,00 лв.

66. за юридическа консултация - 5,00 лв.

67. за издаване на дубликат (фактура или друг документ) - 5,00

лв.

68. за изготвяне на снимка:

- черно-бяла формат АЗ - 15,00 лв.

- цветна формат АЗ - 30,00 лв.

- цветна формат А4 - 20,00 лв.

69. за запълване на рамка на гробно място със земя - 50,00 лв.

70. за абонаментна поддръжка на гробно място - 20,00 лв. на

месец

71. за предсрочно изкопаване на гробно място преди изтекъл

санитарен срок съгласно Наредба № 21 на МНЗ – 280,00 лв.

72. за изкопаване и зариване на гроб за заразно болен съгласно

чл. 11 на Наредба № 21 на МНЗ – 130,00 лв.

73. за справка в регистъра за гробни места – 5,00 лв.

74. за отказване от запазен час за погребение – 20,00 лв.

75. за социално погребение – 154,00 лв.

76. за социално погребение на починали лица със заразна болест – 234,00 лв.

Приложение № 18
Услуги, извършвани от Столичен дом за радостни обреди
(изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)

1. за осигуряване на хоров състав - 22,50 лв.
2. за озвучаване на сватбен ритуал с механична музика - 22,50 лв.
3. за осигуряване на музикален съпровод (йоника, флейта, цигулка,
пиано) - 22,50 лв.
4. за право на снимане в обредна зала (фото и видео) - 22,50 лв.
5. з
а осигуряване обредно лице за провеждане на сватбен ритуал извън обредна зала - 270,00 лв.
6. за провеждане на ритуал за златна и сребърна сватба в обредна
зала - 56,00 лв.
7. за именуване на дете - 62,00 лв.

Приложение № 19
Услуги, предоставяни от Спортна ученическа школа „София”

1. за ползване на плувни басейни в свободно от редовни

занимания време с билети:

-   учащи и студенти – 2,00 лв. за 1 час

-   граждани – 3,00 лв. за 1 час

2. за ползване на плувни басейни в свободно от редовни

занимания време с абонаментни карти:

- учащи и студенти – 15,00 лв. за 8 посещения

- учащи и студенти – 20,00 лв. за 12 посещения

- граждани – 20,00 лв. за 8 посещения

- граждани – 30,00 лв. за 12 посещения

Приложение № 20

Услуги, извършвани от ОП „Екоравновесие”

1.      за осиновяване на безстопанствено куче - 20,00 лв.

2.

Декларация № 1

ДО

КМЕТА

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ

ДИРЕКЦИЯ “РТД” - СО

Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1

от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и

цени на услуги, предоставяни от Столична община

1.     от

..................................................................................................................

(наименование на предприятието)

2.     със съдебна регистрация №

.......................................................................

3.     БУЛСТАТ ...........................................

4.     Седалище и адрес на управление

..............................................................

5.     Данъчен адрес

.............................................................................................

6.     Чрез представител

......................................................................................

(трите имена)

..............................................................................

ЕГН ....................................

7.     на длъжност .........................................

тел. за връзка ..............................

Уважаеми г-н/жо Директор,

Декларирам/е, че за имот с партиден №

..................................................

представляващ

.................................................................................................

(вид на имота)

Находящ се на адрес:

......................................................................................

(гр. (с), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.)

През ........................ г. таксата за битови отпадъци ще

се определя в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци и

ще използваме следните съдове за битови отпадъци при седмична

честота:

.............................................../............................................................

(вид и брой)

(седмична честота)

................................................./..........................................................

(вид и брой)

(седмична честота)

............................................../............................................................

(вид и брой)

(седмична честота)

Дата ....................

Подпис на декларатора:

Декларация № 2

ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

ПАМДТ - СТОЛИЧНА  ОБЩИНА

Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 27, АЛ. 2

от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и

цени на услуги, предоставяни от Столична община

1.1 от

.................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование

на предприятието)

1.2. собственик/ ползвател с учредено вещно право на ползване

за декларирания имот – вярното се подчертава

1.3.          адрес

...........................................................

тел. ...................................

(адрес на местоживеене на лицето или седалище и адрес на

управление на предприятието)

1.4. представлявано от

............................................. ЕГН

..............................

(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия –

попълва се за предприятието)

2.1 от

.................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование

на предприятието)

2.2. собственик/ ползвател с учредено вещно право на ползване

за декларирания имот – вярното се подчертава

2.3.          адрес

...............................................................

тел. ................................

(адрес на местоживеене на лицето или седалище и адрес на

управление на предприятието)

2.4. представлявано от

............................................. ЕГН

..............................

(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия –

попълва се за предприятието)

3.1 от

.................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование

на предприятието)

3.2. собственик/ ползвател с учредено вещно право на ползване

за декларирания имот – вярното се подчертава

3.3             адрес

...............................................................

тел. ................................

(адрес на местоживеене на лицето или седалище и адрес на

управление на предприятието)

3.4. представлявано от

............................................. ЕГН

..............................

(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия –

попълва се за предприятието)

Уважаеми г-н Директор,

Декларирам/е в качеството си на задължени лица по чл. 27, ал.

2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси

и цени на услуги, че имот с партиден №

....................................... представляващ

..............................................................................

находящ се на адрес:

(вид на имота)

...........................................................................................................................

(гр. (с), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.)

не се използва през цялата

........................................... г.

Дата ....................

Подпис на декларатора/ите:

1.     ........................................

2.     ........................................

3.     ........................................

Декларация № 3

ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

ПАМДТ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4

от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и

цени на услуги, предоставяни от Столична община

1.1 от

........................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето)

1.2. собственик/ ползвател с учредено вещно право на ползване

за декларирания имот – вярното се подчертава

1.3.          адрес

............................................................

тел ...............................

(адрес на местоживеене на лицето)

2.1. от

............................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН  на лицето)

2.2.          собственик/ползвател с учредено вещно право на

ползване за декларирания имот – вярното се подчертава

2.3.          адрес

...............................................................

тел .............................

(адрес на местоживеене на лицето)

3.1.          от

........................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето)

3.2.          собственик/ползвател с учредено вещно право на

ползване за декларирания имот – вярното се подчертава

3.3.          адрес

..............................................................

тел .............................

(адрес на местоживеене на лицето)

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Декларирам/е в качеството си на задължени лица по чл. 27, ал.

3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси

и цени на услуги, че към настоящия момент в имот с партиден №

........................ представляващ

............................................................

(вид на имота)

находящ се на адрес:

....................................................................................

(гр. (с), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.)

не е реализиран строеж по смисъла на Закона за устройство на

територията и същият се намира извън границите на

организираното сметосъбиране и сметоизвозване от Столична

община.

Дата ....................

Подпис на декларатора/ите:

1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................

ДО

КМЕТА НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

М О Л Б А ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1

от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и

цени на услуги, предоставяни от Столична община

1. от

…...............................................................................................................

(наименование на предприятието)

2. със съдебна регистрация №

.......................................................................

3. БУЛСТАТ ...................................

4. Седалище и адрес на управление

....................................................

5. Данъчен адрес

...................................................................................

6. Чрез представител

............................................................................

(трите имена)

.........................................................................

ЕГН .........................................

7. на длъжност ................................ тел. за връзка

.............................

Уважаеми господин Кмет,

Моля за ........................... година за нежилищен имот

на предприятието с партиден №

......................................... представляващ

……………………..

(вид на имота)

адрес:

................................................................................................................

(гр. (с), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.)

..................................................................................................,

находящ се на

да бъде допуснато пряко договаряне с фирма за услугата по

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и такса

битови отпадъци да бъде определена по реда на чл. 24, ал. 6 от

наредбата.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

-                     нотариално заверен препис от договор за

извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на

битови отпадъци;

-                     удостоверения за актуално състояние на

страните по договора;

-                     документи съгласно ЗУО, удостоверяващи

правото на обслужващата фирма да извършва услугата

Дата ....................

Подпис:

Oбразци на заявление и разрешително по чл. 79а, ал. 5 за

движение на тежки и извънгабаритни пътни превозни

средства, които ползват уличната мрежа  на Столична

община

Столична община

РАЗРЕШИТЕЛНО

№ ……….... от ...................... г.

за движение на извънгабаритно или тежко пътно превозно

средство

Регистрационен № …………………………………….

І. На основание Наредба № 11 от 2001 г. за движение на

извънгабаритни и

тежки пътни превозни средства се разрешава движението на

пътното превозно

Средство, собственост на

...................................................................................

2. Общи данни за извънгабаритното или тежкото пътно

превозно средство

1. Обща широчина: …………………. (m)Дължима такса:

………………..(лв.)

2.Обща височина: …………………….. (m)Дължима такса:

………………..(лв.)

3.Обща дължина: …………………… (m)Дължима такса: ………………..(лв.)

4.Обща маса: …………………………(t)Дължима такса: ………………..(лв.)

5.Схема на разположението на осите с обозначение на

разстоянията между тях и съответното им натоварване:

……………………………..

……………………………..

Дължима такса: …………………...(лв.)

Обща дължима такса: …………….(лв.)

ІІ.Дата на движение ……………………….

ІІІ.Превозвач ……………………………………

…………………………………………………….

ІV.Съпровождащо лице …………………………………….

(трите имена,

месторабота, длъжност)

V.Съставил разрешителното: ……………………………….

(име фамилия, длъжност)

(подпис и печат)

VІ.Директор на Дирекция “Транспортна инфраструктура” -

СО

(име фамилия)

(подпис и

печат)

Забележка. При движението на извънгабаритни или тежки

пътни превозни средства

да се спазват всички изисквания на Закона за движението

по пътищата и Наредба

№ 11 за движение на извънгабаритни и тежки пътни

превозни средства.

Дата: ………………..

Съгласувал:

.....................................................................

Направление (сектор) КАТ - "Пътна полиция":

...........................................

......................................................................................

(име и фамилия)

(подпис и печат)

Проверил:

..............................................................................

Дата: ..........................

(подпис и личен

печат)

Изх. №…………../………………

Вх. №…………../……..…………

До

Дирекция “Транспортна инфраструктура”

при Столична община

ЗАЯВЛЕНИЕ

За издаване на разрешително за движение на тежко или

извънгабаритно пътно превозно средство

Регистрационен № ……………………….

Превозвач: ...................... Дан. №

.................................

Адрес: ......................... БУЛСТАТ:

................................

Собственик на товара:

....................................................

Адрес:

...................................................................

С настоящото

ДЕКЛАРИРАМ

данни за пътното превозно средство и товара, както

следва:

Влекач:.......(марка)    Ремарке

(Полуремарке):........(марка)

Регистрационен № ……………………………

І. Общи данни за извънгабаритното или тежкото пътно

превозно средство

1. Обща широчина: …………………. (m)

2.Обща височина: …………………….. (m)

3.Обща дължина: …………………… (m)

4.Обща маса: …………………………(t)

5.Схема на разположението на осите с обозначение на

разстоянията между тях и съответното им натоварване:

Дължима такса: ………………….....(лв.)

6.Издаване на разрешително:

Дължима такса: …………………….(лв.)

Обща дължима такса: ……………….(лв.)

ІІ.Други данни:

Начален пункт: .................... Краен пункт:

..........................

Съпровождащо лице:

........................................................

Месторабота: ................. Длъжност:

.....................................

Декларирам, че съпровождащото лице отговаря на

изискванията на чл. 24 от

Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и

тежки пътни превозни

средства.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни

нося отговорност по

чл. 313 от Наказателния кодекс.

Ръководител (Президент):

..........................................................

(подпис и печат)

Приложение № 21 (Ново - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007; отменено с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009)

Таблица 1

Цена за право за осъществяване на рекламна дейност на м2 рекламна площ съобразно зоните на Столична община по Приложения №№ 3, За, 3б от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно- монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

1

2

3

4

5

6

7

Начин на осъщест­вяване на дейността

ЗОНИ НА СО

I-ва

II-ра

III-та

IV-та

V-та

VI-та

лв./месец/м2

лв./месец/м2

лв./месец/м2

лв./месец/м2

лв./месец/м2

лв./месец/м?

С елемент с едност­ранна рекламна площ до 5, 00 кв. м

***

11

9

8

5

10

С елемент с едност­ранна рекламна площ от 5,00 до 9,00 кв. м

***

8

7

6

4

***

С елемент с едност­ранна рекламна площ от 9,00 до 12,00 кв. м

***

8

7

7

4

***

С елемент с едност­ранна рекламна площ от 12,00 до 18,00 кв. м

***

***

6

6

3

***

С елемент с ед­ностранна рекламна площ от 18,00 до 36,00 кв. м

***

***

5

6

3

***

С елемент с ед-ностранна рек-ламна площ от 36,00 до 48,00 кв. м

4

4

3

С елемент с ед-ностранна рек-ламна площ над 48,00 кв. м

2

2

2

Фирмен надпис с рекламна цел

15

10

8

7

6

15

Фирмена инфор-мационно-указателна табела

***

10

8

7

6

***

Фирмен тотем

***

10

8

7

6

***

Временни ин-формационни елементи

***

10

9

8

6

***

Художествени

рекламни изоб-

ражения

***

10

9

8

6

***

Рекламни елементи върху строежи

10

8

6

5

4

8

Реклама чрез строителни защитни мрежи за новостроящи се обекти до 250 кв. м

3

3

2

2

2

2

Реклама чрез строителни защитни мрежи за новостроящи се обекти над 250 кв. м

2

2

1

1

1

1

Върху или чрез превозно средство

10 лв./месец/кв. м

Върху или чрез летателни апарати

300 лв. на ден

Таблица 2

Цена за право за осъществяване на рекламна дейност чрез кампанийна реклама съобразно зоните на Столична община по Приложения №№ 3, За, 3б от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

1

2

3

4

5

6

7

Начин на осъществяване на дейността

ЗОНИ НА СО

I-ва

II-ра

III-та

IV-та

V-та

VI-та

лв./ден/м?

лв./ден/м2

лв./ден/м?

лв./ден/м2

лв./ден/м?

лв./ден/м2

Раздаване на листовки, брошури, мостри и др.

***

20,00

17,00

13,00

10,00

30,00

Организиране на ревю, хепънинг, промоция и др.

***

25,00

20,00

15,00

10,00

35,00

Временни информационни елементи

***

10

9

8

6

***

Приложение № 22

Услуги извършвани от Дирекция “Общинска информация”

1. за публикуване на дигитализиран текст в рубриката “Sofia News”:

- начална цена за публикуване - 20 лв.

- за всеки започнат правоъгълен сектор с текст и/или

изображение с площ 10х100=1000 кв.мм. в зоната за

публикации на рубриката “Sofia News - 10 лв./30 дни

2. за публикуване на дигитализиран текст в рубриките “Столичен компас”, “Работа”, “Институции и услуги” и “За сайта” – новини, съобщения, адреси, телефони и до три дигитализирани изображения – снимки, графики, схеми и други предоставени от граждани, фирми и организации:

- начална такса за публикуване - 15 лв.

- за всеки започнат правоъгълен сектор с текст и/или

изображение с площ 10х100=1000 кв.мм. в зоната за

публикации на съответната рубрика - 8 лв./30 дни

3. за публикуване на дигитализиран текст в рубриките “Достъп до информация”, “Общински бюджет”, “Изборни резултати”, “Расте, но не старее”, “Калейдоскоп”, “Общински кодекс”, “Общински паркове”, “Интеграция на хора с увреждания”, “Образование, култура, спорт”, “Здравеопазване”, “Превенция и контрол на HIV/СПИН” – новини, съобщения, адреси, телефони и до три дигитализирани изображения – снимки, графики, схеми и други предоставени от граждани, фирми и организации:

- начална такса за публикуване - 10 лв.

- за всеки започнат правоъгълен сектор с текст и/или

изображение с площ 10х100=1000 кв.мм. в зоната

за публикации на съответната рубрика - 5 лв./30 дни

4. за публикуване на банер в рубриката “Sofia News” с изображение, текст, хипертекст предоставен от граждани, фирми и организации:

- начална цена за публикуване - 20 лв.

- за всеки започнат правоъгълен сектор от банера с

текст, хипертекст и/или изображение с площ

10х50=500 кв.мм. в свободната зона на рубриката - 10 лв./30 дни

5. за публикуване на банер в рубриката “Столичен компас”, “Работа”, “Институции и услуги” и “За сайта” с изображение, текст, хипертекст предоставени от граждани, фирми и организации:

- начална цена за публикуване - 15 лв.

- за всеки започнат правоъгълен сектор от банера с

текст, хипертекст и/или изображение с площ

10х50=500 кв.мм. в свободната зона на рубриката - 8 лв./30 дни

6. за публикуване на банер в рубриката “Достъп до информация”, “Общински бюджет”, “Изборни резултати”, “Расте, но не старее”, “Калейдоскоп”, “Общински кодекс”, “Общински паркове”, “Интеграция на хора с увреждания”, “Образование, култура, спорт”, “Здравеопазване”, “Превенция и контрол на HIV/СПИН” с изображение, текст, хипертекст предоставени от граждани, фирми и организации:

- начална цена за публикуване - 10 лв.

- за всеки започнат правоъгълен сектор от банера с

текст, хипертекст и/или изображение с площ

10х50=500 кв.мм. в свободната зона на рубриката - 5 лв./30 дни

7. Приемането и регистрацията на официални заявки за публикуване на дигитализирана информация и тяхното заплащане се извършва във фронт-офиса на Столична община.

8. Публикуването на дигитализирана информация се извършва след утвърждаване на текста и изображенията за всеки конкретен случай от секретаря на Столична община или от упълномощено от него лице.

Приложение № 23

Услуги извършвани от Дирекция “Общински земи, гори и поземлени отношения”

1. за изготвяне на становище по искания за възстановяване на собствеността върху земи и гори в и извън границите на урбанизираните територии:

- за физически лица - 10 лв.

2. за проверка на документи и становище по молби за придобиване право на собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

- за физически лица - 10 лв.

3. за становища по искания за придобиване право на собственост върху застроени земи от горския фонд по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд:

- за физически лица - 20 лв.

4. за подготовка на преписки и извършване на контрол по прилагане разпоредбите за изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание съгласно чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

- за физически лица - 20 лв.

5. за подготовка на становище при искане за замяна на земеделски земи от ОПФ срещу земеделски земи, собственост на физически или юридически лица:

- за физически лица - 10 лв.

- за юридически лица - 20 лв.

6. за подготовка на преписки и мотивирани становища за включване на земеделски земи в строителните граници на населените места по чл. 20 и чл. 20а от Закона за опазване на земеделските земи:

- за физически лица - 30 лв.

- за юридически лица - 40 лв.

7. за изготвяне на становища за предоставяне право на ползване и сервитути в ОГФ, съгл. чл. 16, ал. 7 от Закона за горите:

- за физически лица - 20 лв.

- за юридически лица - 30 лв.

8. за подготовка на преписки за изключване на гори и земи от ОГФ и включването им в урбанизирани територии:

- за физически лица - 30 лв.

- за юридически лица

Приложение № 24
Цени за право за провеждане на мероприятия на терени публична общинска собственост
(ново 378/16/10.07.2008)

1. за право за провеждане на мероприятия на терени публична общинска собственост се заплаща цена, както следва:

1.1. за терени до 300 кв.м.:
до 4 часа - 250 лв.
от 4 до 24 часа - 500 лв.
от 1 до 3 дни - 1250 лв.
над 3 дни - за всеки следващ ден по 1000 лв.

1.2. (изм. с 514/18/11.09.2008)
за терени от 300 до 600 кв.м.:
до 4 часа - 500 лв.
от 4 до 24 часа - 1000 лв.
от 1 до 3 дни - 2500 лв.
над 3 дни - за всеки следващ ден по 1250 лв.

1.3. (изм. с 514/18/11.09.2008)
за терени над 600 кв.м.:
до 4 часа - 750 лв.
от 4 до 24 часа - 1500 лв.
от 1 до 3 дни - 3750 лв.
над 3 дни - за всеки следващ ден по 1750 лв.

1.4. в зависимост от вида на мероприятието цените са:
- за държавни, общински и мероприятия, организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и за заснемане на студентски филми, залегнали в учебната програма на акредитирано висше учебно заведение
- безплатно;
- (изм. с 514/18/11.09.2008)
за културни и спортни прояви, ф
илмови и телевизионни продукции, както и музикални клипове - цените по т. 1.1., т. 1.2 и т. 1.3;
- (изм. с 514/18/11.09.2008) за заснемане на рекламни клипове, фирмени мероприятия и други - цените по т. 1.1., т. 1.2 и т. 1.3, умножени с коефицент 3.

1.5. в зависимост от зоната, в която се провежда мероприятието, цените са:
- за зона „Център" - цените по т. 1.4., умножени с коефициент 2;
- за зона „Първа" - цените по т. 1.4., умножени с коефициент 1,5;
- за териториите извън зона „Център" и зона „Първа" - цените по
т. 1.4.

Приложение № 25
Услуги, предоставени от Зоологическа градина – София
(ново -
Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008)

1. Цени на билети за вход:
-
за възрастни 2,00 лв.;
- за деца над 7 години, ученици, студенти и пенсионери – 1,00 лв.

Приложение № 26
Услуги предоставяни в Спортна зала "Триадица" (Район "Триадица - СО)
(ново с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)

1. За провеждане на спортни инициативи от лицензирани
спортни клубове и организации към националните федерации:
1.1.
при ползване на голяма зала - 50,00 лв. на час
1.2.
при ползване на средна зала - 20,00 лв. на час
1.3.
при ползване на малка зала № 1 - 12,00 лв. на час
1.4.
при ползване на малка зала № 2 - 12,00 лв. на час
2. За провеждане на спортни и други инициативи (за свободно
ползване) - първенства от „ А" групи, презентации, дискотеки, концерти, събрания, спортни и културни инициативи, които не се провеждат в партньорство със Столична община и Район „Триадица" и др. подобни
2.1.
при ползване на голяма зала - 150,00 лв. на час
2.2.
при ползване на средна зала - 60,00 лв. на час
2.3. при ползване на малка зала № 1 - 35,00 лв. на час.

Приложение № 27
Услуги извършвани от Дирекция „Приходи и администриране на
местни данъци и такси"
(ново с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)

1. за издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси - 5,00 лв.
2. за издаване на служебна бележка, относно обстоятелства за МПС -
5,00 лв.


 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Страница 50 от 50

Детски градини и ясли
Знаете ли, че ...

За 10 минути ураганите освобождават повече енергия, отколкото всички атомни оръжия на Земята взети заедно.

Най-четени


Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/detetoor/public_html/detski-gradini.info/modules/mod_mostread/helper.php on line 79